Convenio Colectivo de Banca

XXII Convenio colectivo

(Anos 20112014)


CAPÍTULO PRIMEIRO

DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1º .— Disposición preliminar.
  1. As referencias que nos artigos seguintes se fagan ao «convenio» sen máis especificacións entenderanse feitas ao presente Convenio Colectivo.
  2. Cando no presente Convenio se fala das «Empresas» sen outra precisión debe entenderse as Empresas bancarias ás que o Convenio afecta, conforme ao seu Artigo 2º.
  3. As expresións «persoal» e «traballadores» utilizadas nos artigos seguintes comprenden a todos os empregados incluídos nos grupos a que se refire o artigo 7º do Convenio, agás que do contexto dos artigos se deduza que se refiren soamente a algún ou algúns dos devanditos grupos.
Artigo 2º .— Ámbito de aplicación.
O presente Convenio Colectivo regula e será de aplicación obrigatoria ás relacións laborais entre as Empresas bancarias, as Cámaras de Compensación Bancaria e cantas empresas usen a denominación de Banco sendo a súa actividade a de empresa bancaria, e o persoal con vinculación laboral efectiva nas mesmas en 1 de xaneiro de 2011 ou que ingrese con posterioridade.
Quedan excluídas as funcións de Alta Dirección, Alto Goberno ou Alto Consello, características dos seguintes cargos ou outros semellantes: Director Xeral, Director ou Xerente da Empresa, Subdirector Xeral, Inspector Xeral, Secretario Xeral… En todo caso, para a exclusión requírese de xeito indispensable que a súa retribución sexa superior á máxima establecida no presente Convenio.
O seu ámbito territorial circunscribirase a todo o Estado.
O traballo que presten os traballadores españois contratados en España ao servizo de empresas bancarias españolas no estranxeiro regularase polo contrato celebrado para o efecto con submisión estrita á lexislación española.
O devandito traballador terá como mínimo os dereitos económicos que lle corresponderían de traballar en territorio español.
O traballador e o empresario poden someter os seus litixios á xurisdición española.
Artigo 3°.- Convenios anteriores. Substitúe o presente Convenio o anterior, homologado pola Dirección Xeral de Traballo por Resolución do 1 de agosto de 2007 e publicado no BOE do 16 de agosto do mesmo ano. Artigo 4°.- Vixencia do Convenio. A duración do presente Convenio estenderase desde o 1 de xaneiro de 2011 ata o 31 de decembro de 2014. A súa entrada en vigor terá lugar o mesmo día da súa publicación no BOE. O remate de vixencia a que se refire o parágrafo anterior prorrogarase tacitamente de ano en ano, agás que o Convenio fose denunciado por calquera das Asociacións empresariais ou Sindicatos lexitimados para negociar, de acordo co artigo 87 do Estatuto dos Traballadores. En calquera caso, a denuncia deberá ser efectuada no período comprendido entre o 1° de outubro e o 31 de decembro do ano en que termine a súa vixencia ou a de calquera das súas posibles prórrogas. Artigo 5°.- Cláusula xeral de compensacións e absorcións. 1.- O Convenio compensa e absorbe calquera melloras logradas polo persoal, ben a través doutros Convenios ou Normas de Obrigado Cumprimento, ben por decisións unilaterais das Empresas. 2.- Quedarán así mesmo absorbidos polo Convenio, na medida en que sexa posible, os efectos económicos que poidan derivarse de disposicións legais ou administrativas que entren en vigor con posterioridade ao asinamento do Convenio. Para efectos de practicar a absorción compararanse globalmente a situación resultante da aplicación do Convenio e a que resulte das disposicións legais e administrativas, excluídas destas as que fosen simplemente aprobatorias doutros Convenios Colectivos. Artigo 6°.- Unidade do Convenio. O articulado do Convenio forma un conxunto unitario. Non serán admisibles as interpretacións ou aplicacións que, para efectos de xulgar sobre situacións individuais ou colectivas, valoren illadamente as estipulacións convidas. CAPÍTULO SEGUNDO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Artigo 7°.- Grupos profesionais. 1. Técnicos. Son os que polos seus coñecementos e experiencia profesional teñen atribuídas funcións directivas, de apoderamento ou de responsabilidade executiva, coordinadora ou asesora, con autonomía, capacidade de supervisión e responsabilidade acordes ás funcións asignadas. Quedan expresamente incorporados a este grupo os Titulados universitarios que sexan contratados para realizar especificamente os servizos que son habilitados polo seu título. A asignación, modificación e cesamento de funcións dentro do Grupo de Técnicos é de libre designación por parte da empresa, sen prexuízo do mantemento do soldo do nivel consolidado. Para efectos de retribución están distribuídos nos niveis I a VIII. O Director dunha oficina bancaria terá como mínimo o Nivel VI. 2. Administrativos. Son aqueles traballadores que, posuíndo a formación suficiente, teñen atribuída a realización de traballos bancarios -administrativos ou de xestión-, aplicando os procedementos e instrucións recibidas, baixo directa supervisión xerárquica e con responsabilidade acorde ás tarefas encomendadas. Quedan expresamente incorporados a este Grupo os labores atribuídos no XVI Convenio ás categorías de Oficiais e Auxiliares Administrativos e Telefonistas, así como os de mercadotecnia telefónica. Para efectos de retribución están distribuídos nos niveis IX ao XI. 3. Servizos xerais. Está integrado por quen realice servizos e traballos non especificamente bancarios, tales como conserxería, vixilancia, conservación, limpeza e calquera outros de análoga natureza. Para efectos de retribución están distribuídos nos niveis IX ao XII. O Nivel XII quedará reservado ao persoal de limpeza. Artigo 8°.- Traballos de superior Grupo. Os traballadores que realicen funcións dun Grupo profesional superior por un período de 6 meses nun ano ou 8 meses en dous anos, pasarán a pertencer ao novo Grupo profesional co nivel retributivo correspondente ao traballo desempeñado. Artigo 9°.- Mobilidade funcional. A mobilidade funcional no seo da empresa non terá outras limitacións que as esixidas polas titulacións académicas ou profesionais precisas para exercer a prestación laboral e pola pertenza ao Grupo profesional. Os Técnicos aos que lles fosen retirados os poderes poderán desempeñar as funcións do Grupo Administrativo, en virtude de acordo coa empresa ou, na súa falta, por decisión daquela con límite de tres anos, mantendo tanto a súa pertenza ao Grupo profesional como o soldo correspondente ao seu nivel. Artigo 10°.- Ascensos. A promoción do persoal a superior nivel e/ou Grupo producirase segundo as formas seguintes: I. Por acordo entre o traballador e a Empresa. II. Por antigüidade, computándose o tempo servido en cada Grupo e nivel do modo seguinte: 1. No Grupo Administrativo pasarase ao nivel X transcorridos seis anos no nivel XI; e de igual xeito do nivel X para co nivel IX. Para estes efectos computarase o tempo que o traballador pertenza ao Grupo de Técnicos. Exclusivamente para efectos retributivos, o persoal do nivel IX con 24 anos de servizo no Grupo Administrativo quedará equiparado salarialmente ao nivel VIII mediante a percepción da diferenza de soldo entre ambos os niveis. Para estes efectos, tamén se computará o tempo que o traballador pertenza ao Grupo de Técnicos, sempre que no momento de cumprir os 24 anos de servizo pertenza ao Grupo Administrativo. Alternativamente ao sistema previsto no parágrafo anterior, a equiparación salarial ao nivel VIII de persoal administrativo nivel IX tamén se producirá ao cumprirse vinte anos de antigüidade no grupo administrativo e trinta na empresa. Quen tivese esta condición antes do 1 de xaneiro de 2011, cobrará desde a devandita data e quen a cumprise durante o resto de vixencia deste, cobrará desde a data de cumprimento da condición. 2. No Grupo de Servizos Xerais pasarase do nivel XI ao X e deste ao IX logo de prestar servizos seis anos en cada un dos primeiros. III. Por capacitación, do xeito seguinte: 1. Polo menos un 10 por cento do persoal do Grupo Administrativo reservarase para empregados que desexen ascender ao nivel IX por capacitación, e outro 10 por cento dos empregados que estean no nivel XI de devandito Grupo para quen desexe ascender ao nivel X por capacitación. Nas porcentaxes do nivel IX e X por capacitación non se computarán os que alcancen tales niveis por antigüidade, de tal forma que unha vez cumprido o prazo sinalado os empregados por capacitación producirán vacante na súa respectiva porcentaxe, aínda que conservarán sempre os dereitos que por tal condición teñan recoñecidos. Anualmente a empresa publicará os cálculos a que se refiren os dous parágrafos anteriores a nivel de empresa ao efectuar a oportuna convocatoria. Esta deberá realizarse dentro do primeiro semestre do ano seguinte ao peche do censo, tomando efecto os ascensos o 1 de xaneiro do citado semestre, mesmo se o prazo de realización se superase. Poderán participar nestas promocións os empregados dos Grupos Administrativo e Servizos Xerais que conten cunha antigüidade na empresa de polo menos dous e catro anos respectivamente. Cando un traballador do Grupo Servizos Xerais con nivel IX acceda ao nivel X do Grupo Administrativo, manteráselle transitoriamente o soldo daquel. A diferenza entre ambos os soldos irase reducindo a medida que se produzan novos devengos de trienios e na contía destes, e o traballador percibirá o soldo do nivel a que ascendese a partir do momento en que o importe dos trienios devengados desde que ascendeu ao devandito nivel sexa igual ou superior á citada diferenza de soldos. 2. As empresas quedan obrigadas a convocar anualmente un número de promocións ao nivel VIII do Grupo Técnico equivalente ao 20 por cento dos empregados incorporados dentro do ano ao citado nivel. Poderá participar nestas promocións o persoal administrativo do nivel IX e X con tres anos de antigüidade na empresa. As empresas poderán efectuar as convocatorias que estimen oportunas ata un máximo de catro ao ano. De non se ter convocado a 31 de decembro de cada ano a porcentaxe indicada, durante o primeiro semestre do ano seguinte realizaranse as oportunas convocatorias, tomando efectos os ascensos o 1 de xaneiro do citado semestre. 3. Os Tribunais, designados na forma que se establece no Artigo 11 do presente Convenio, efectuarán a selección e probas a que se refire o parágrafo seguinte. 4. A selección dos que desexen ascender e as probas de capacitación faranse coidando de evitar esforzos memorísticos e prácticos que poidan resultar inútiles, de conciliar os aspectos teóricos e prácticos que sexan de interese nos programas, os cales deben darse a coñecer coa debida anticipación, e de asegurar o máximo acerto para a elección dos que o merezan polo seu espírito de traballo e servizo. 5. As empresas, aproveitando as vacantes que se produzan, procurarán destinar aos empregados ascendidos por capacitación a traballos nos cales poidan exercer a capacidade que acreditaron. 6. O persoal que goce dunha excedencia para coidado de fillos menores ou familiares terá dereito a participar nos exames de promoción que se realicen no banco mentres estea nesta situación. IV. Por decisión da empresa dentro do Grupo profesional, se comporta mellora para o traballador. V. Os ascensos de nivel, agás nos supostos de antigüidade e capacitación, consolidaranse aos seis meses de acceder a este. VI. O persoal ascendido ao Nivel VIII non poderá percibir, a partir da data en que lle correspondería hipoteticamente a asimilación ao Nivel VIII por aplicación do parágrafo segundo do apartado II.1 deste artigo, cantidade inferior á que puidese corresponderlle por Convenio en tal situación. Mentres houbese tal diferenza o seu importe figurará no recibo de haberes baixo o concepto "diferenza artigo 10.VI". Artigo 11°.- Tribunais de exames. A empresa designará o Tribunal que ten que xulgar os exames de capacitación, no que estarán representados os sindicatos. Esta representación recaerá necesariamente nun empregado da propia empresa elixido polos sindicatos máis representativos, coa calidade de representante dos traballadores e que posúa como mínimo o nivel obxecto da convocatoria. Todos os membros dos tribunais estarán equiparados nas súas facultades e obrigas. CAPÍTULO TERCEIRO RETRIBUCIÓNS Artigo 12°.- Conceptos retributivos. 1.- Durante a vixencia do presente Convenio o réxime de retribucións do persoal estará integrado unicamente polos seguintes conceptos: a) Soldo. b) Aumentos por antigüidade. c) Gratificacións extraordinarias de Xullo e o Nadal. d) Participación en beneficios. e) Gratificacións e asignacións complementarias ou especiais. f) Estímulo á produción. g) Horas extraordinarias. h) Pluses. 2.- Os conceptos retributivos sinalados no parágrafo anterior terán o contido e alcance que se establecen nos artigos seguintes. 3.- Para efectos da aplicación dos artigos seguintes enténdese por "paga" ou "mensualidade" a doceava parte do soldo e dos aumentos por antigüidade que perciba efectivamente cada traballador. 4.- No ámbito de cada empresa, mediante acordo co traballador, poderase substituír parte dos conceptos do Convenio polas retribucións en especie que permita a normativa vixente en cada momento, sen alteración do monto bruto anual do salario de Convenio e dentro dos límites vixentes en cada momento para a percepción de salario en especie. Nestes supostos as ofertas da empresa irán dirixidas á totalidade do persoal, das mesmas informarase previamente á representación sindical e os conceptos figurarán en nómina de forma detallada e separada do resto de conceptos do convenio. Artigo 13°.- Soldos. 1.- Os soldos do persoal segundo o seu Nivel serán os que figuran nas seguintes táboas: Grupo de Técnicos Grupo de Administrativos Grupo de Servizos Xerais Nivel Desde 1.1.2011 Desde 1.1.2012 Desde 1.1.2013 Desde 1.1.2014 I 33.644,10 33.644,10 34.064,65 34.575,62 II 29.091,75 29.091,75 29.455,40 29.897,23 III 24.604,44 24.604,44 24.912,00 25.285,68 IV 23.442,22 23.442,22 23.735,25 24.091,28 V 20.268,86 20.268,86 20.522,22 20.830,05 VI 18.978,33 18.978,33 19.215,56 19.503,79 VII 18.031,59 18.031,59 18.256,98 18.530,83 VIII 17.084,49 17.084,49 17.298,05 17.557,52 Nivel Desde 1.1.2011 Desde 1.1.2012 Desde 1.1.2013 Desde 1.1.2014 IX 15.787,52 15.787,52 15.984,86 16.224,63 X 14.066,07 14.066,07 14.241,90 14.455,53 XI 12.639,39 12.639,39 12.797,38 12.989,34 2.- Os soldos a que se refire o apartado anterior son anuais e faranse efectivos por doceavas partes aboables por mensualidades vencidas. Artigo 14°.- Aumentos por antigüidade. 1.- Durante a vixencia do Convenio a retribución en función da antigüidade determinarase na forma establecida nos tres artigos seguintes. 2.- Non deben confundirse antigüidade e tempo de servizo efectivo na Empresa, de forma que a perda total ou parcial daquela non levará consigo, pois é elemento de feito, diminución deste. 3.- Sempre que o Convenio se refire a aumentos por antigüidade, a "trienios" ou a "percepcións por antigüidade" entenderase feita a referencia ás cantidades devengadas conforme aos artigos 15 e 16. Artigo 15°.- Antigüidade na empresa. 1.- Durante a vixencia do Convenio rexerá un sistema de retribución complementaria en función da antigüidade na Empresa, que se regulará polo establecido nos parágrafos seguintes. 2.- Computarase a antigüidade na Empresa por trienios completos de servizo efectivo a esta ou recoñecido por ela. Os trienios, e en xeral os aumentos por tempo de servizos, consideraranse vencidos en todo caso o primeiro día do mes en que o cumpra. 3.- As contías dos aumentos por antigüidade serán as que figuran na seguinte táboa: Contía á hora por cada trienio 2011 / 2012 2013 2014 Grupo Servizos Xerais, Nivel XII 0,18 0,18 0,18 Contía anual por cada trienio 2011 / 2012 2013 2014 Persoal titulado con xornada incompleta 218,58 221,31 224,63 Resto do persoal 437,14 442,60 449,24 Nivel Desde 1.1.2011 Desde 1.1.2012 Desde 1.1.2013 Desde 1.1.2014 IX 15.787,52 15.787,52 15.984,86 16.224,63 X 14.066,07 14.066,07 14.241,90 14.455,53 XI 12.639,39 12.639,39 12.797,38 12.989,34 XII (hora) 3,26 3,26 3,30 3,35 4.- O importe dos trienios farase efectivo por doceavas partes, aboables por mensualidades vencidas, agás o dos correspondentes aos operarios do Nivel XII, a contía mensual ou diaria dos cales farase efectiva en función do número de horas en que presten os seus servizos. Artigo 16°.- Antigüidade no Grupo de técnicos. 1.- Ademais dos trienios por antigüidade na Empresa, os Técnicos percibirán por cada tres anos completos de servizos efectivos nun mesmo nivel do seu Grupo, trienios da contía anual que figura na seguinte táboa: Nivel 2011 / 2012 2013 2014 I 499,09 505,33 512,91 II 380,03 384,78 390,55 III e IV 329,04 333,15 338,15 V 270,45 273,83 277,94 VI e VII 181,48 183,75 186,51 VIII 141,79 143,56 145,71 2.- Estes trienios no que respecta aos Técnicos de nivel I a VI inclusive, unicamente se devengarán polo tempo en que posúan a condición de apoderados. 3.- Aos Técnicos de nivel I a VI que perdesen os seus poderes manteránselles os trienios de antigüidade no Grupo de Técnicos devengados ata a data da retirada de poderes. Ben entendido que, en diante, non devengarán novos trienios desta natureza. 4.- Cando un Técnico cambie de Nivel dentro dos do seu Grupo manteránselle os trienios que tivese nos niveis que estivese con anterioridade. Os devanditos trienios serán da contía correspondente ao Nivel en que o devengo se produciu. Se ao tempo de producirse o cambio tivese corrida unha fracción de trienio, esta computarase para efectos de devengo do primeiro trienio correspondente ao nivel a que pasase. Os trienios de xefatura devengados antes do 1.1.96 percibiranse de acordo coa transposición á nova escala de niveis que figura en Anexo. 5.- Os trienios a que se refire este artigo satisfaranse por doceavas partes, aboables por mensualidades vencidas. Artigo 17°.- Gratificacións extraordinarias de Xullo e o Nadal. Todo o persoal en cada un dos meses de xullo e decembro terá dereito a unha gratificación extraordinaria. A súa contía será equivalente á que na data da súa percepción lle corresponda mensualmente por soldo e por antigüidade e, naturalmente, na proporción que proceda se a súa permanencia na empresa fose inferior a un ano. Artigo 18°.- Participación en beneficios. 1.- Durante a vixencia do Convenio o persoal percibirá unha participación en beneficios que se determinará na forma que establecen os parágrafos seguintes. 2.- Se o 10 por cento do montante do dividendo líquido aboado aos accionistas non superase na Empresa o importe dun cuarto de paga, tamén líquido, o persoal percibirá o equivalente a unha paga completa. Se o 10 por cento do dividendo líquido fose superior a un cuarto de paga e inferior a media paga, tamén líquidos, o persoal percibirá o importe de paga e cuarto, e así sucesivamente esta percepción se incrementará nos cuartos de paga necesarios para absorber, de ser o caso por exceso, aquela diferenza. En calquera caso e durante a vixencia do presente Convenio non se percibirá por este concepto un número de cuartos de paga inferior ao aboado por cada Empresa en 2010, nin superior a 15 cuartos de paga (3,75 pagas). 3.- A participación en beneficios do persoal dos bancos estranxeiros, bancos industriais e de negocios e Cámaras de Compensación Bancaria, aplicarase nos seguintes termos: a) Bancos estranxeiros.- O persoal percibirá tantos cuartos de paga como o persoal do banco comercial de categoría nacional que máis perciba por aplicación estrita do parágrafo 2 anterior (15 cuartos de paga, é dicir, 3,75 pagas). b) Bancos industriais e de negocios, creados e transformados ao abeiro da Lei de Ordenación do Crédito e da Banca de 14 de abril de 1962.- Estimarase a media aritmética dos cuartos de paga que, por aplicación estrita do parágrafo 2 anterior, sexan satisfeitos polos bancos comerciais de categoría nacional. O número representado por esa media aritmética, redondeado de ser o caso por exceso, será o número de cuartos de paga que percibirá o persoal destes bancos. c) Cámaras de Compensación Bancaria.- Terá igual regulación que a dos bancos industriais e de negocios figurada no apartado b) anterior. 4.- A participación en beneficios a que se refiren os parágrafos anteriores considerarase devengada o 31 de decembro de cada ano, e farase efectiva na contía dunha paga completa en decembro de 2011, 2012, 2013 e 2014. O exceso que sobre a devandita contía puidese corresponder, conforme aos parágrafos anteriores, farase efectivo dentro do primeiro semestre do exercicio seguinte. Artigo 19°.- Asignacións e gratificacións complementarias ou especiais. 1.- Durante a vixencia deste Convenio unicamente rexerán as asignacións e gratificacións complementarias ou especiais establecidas e reguladas no mesmo, ou outras disposicións vixentes non modificadas ou suprimidas expresamente neste Convenio. O plus de transporte queda expresamente absorbido. 2.- O persoal con antigüidade inferior a tres anos encadrado no persoal das Empresas con Nivel XI do Grupo de Administrativos percibirá unha asignación transitoria, que se devengará por mensualidades nos doce meses naturais do ano, deixándose de percibir no momento en que cada interesado comece a devengar aumentos por antigüidade, coa contía anual que figura na seguinte táboa: CONCEPTO 2011 / 2012 2013 2014 Asignación transitoria 63,56 64,35 65,31 3.- A chamada compensación de festas suprimidas a que ten dereito o persoal integrado con anterioridade ao 7 de febreiro de 1958 e o ingresado con posterioridade á dita data que a viñese percibindo como condición máis beneficiosa, determinarase sobre a base resultante de computar 14 pagas como dividendo. O divisor será 1.700. 4.- As indemnizacións por residencia, ademais de nas pagas ordinarias e extraordinarias de xullo e decembro, aboaranse tamén nas pagas fixas e garantidas que por calquera outro concepto perciba o persoal. 5. Quen a 31.12.95 posuíse a categoría de Conserxes terá dereito a vivenda ou, en defecto desta, a unha asignación anual, que desde a entrada en vigor deste Convenio terá o mesmo tratamento de incremento porcentual que no futuro poidan ter as retribucións do art. 12° deste Convenio. En consecuencia, a asignación anual é a que figura na seguinte táboa: CONCEPTO 2011 / 2012 2013 2014 Asignación conserxes 274,43 277,86 282,03 6. Plus transitorio.- Nas sucursais e axencias con autonomía operativa o apoderado que teña atribuída de xeito específico a responsabilidade do funcionamento administrativo ou operativo desta percibirá un plus transitorio mentres se atope no Nivel VIII ó VII, con contía anual que figura na seguinte táboa: CONCEPTO 2011 / 2012 2013 2014 Plus transitorio 588,47 595,83 604,77 A devandita cantidade farase efectiva por doceavas partes aboables por mensualidades vencidas. 7. A partir do ano 2007, inclusive, aboarase un cuarto de paga en concepto de "mellora da produtividade", que non será pensionable a ningún dos efectos dos complementos de pensións recollidos neste Convenio. Polo tanto, non computará para o cálculo dos complementos de pensións contemplados nos artigos 35°, 36°, 37° e 38° do presente Convenio ou, de ser o caso, dos acordos substitutorios establecidos na cláusula adicional 4ª. Este cuarto de paga, que terá carácter anual, devengarase desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro e pagarase no mes de agosto de cada ano. 8. Percepción RAE. Establécese a posibilidade de recibir unha percepción adicional de carácter variable, sen repercusión en táboas, e polo tanto non consolidable nin pensionable, dependendo da evolución do seguinte indicador sectorial: · Indicador: RAE (Resultado da Actividade de Explotación) sectorial, comunicado por Banco de España a AEB, da actividade bancaria en España, referida ao exercicio 2010, e a perímetro homoxéneo de comparación, de tal xeito que a base de comparación respecto das Entidades consideradas en cada un dos exercicios ten que ser homoxénea coa de referencia tomada (2010). A contía da citada gratificación, en caso de corresponder, estará en función do crecemento do RAE sectorial dos exercicios 2012, 2013 e 2014, respecto do RAE sectorial do exercicio 2010, segundo a seguinte táboa: Incremento RAE sectorial do exercicio sobre a base de comparación 2010 Percepción única sobre o Salario anual de Convenio (conceptos artigo 12) Igual ou superior ao 5% 0,50% Igual ou superior ao 10% 0,75% Igual ou superior ao 20% 1,00% Igual ou superior ao 30% 1,25% Unha vez dispoña a AEB dos datos do RAE sectorial do exercicio de que se trate, facilitados polo Banco de España, comunicarao previa verificación pola Comisión Paritaria do Convenio, ás entidades do ámbito de aplicación do Convenio Colectivo para que, de ser o caso, poidan proceder ao pagamento da gratificación que corresponda, a cal se aboará nun só pagamento, dentro do primeiro semestre do ano seguinte ao de aplicación; devengarase desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro do exercicio de que se trate e calcularase sobre o salario anual, ao 31 de decembro do devandito exercicio, segundo os conceptos do artigo 12 do Convenio. Excepcionalmente e con independencia da percepción variable regulada nos parágrafos anteriores, no caso de que o RAE sectorial do exercicio 2014 superase o do exercicio 2010, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2015, consolidarase un 0,25% de incremento nas táboas salariais sobre os conceptos do artigo 12 do Convenio. Artigo 20°.- Horas extraordinarias. 1.- Conscientes as partes da grave situación de paro existente e co obxectivo de favorecer a creación de emprego, conveñen en reducir ao mínimo indispensable as horas extraordinarias conforme aos seguintes criterios: a) Horas extraordinarias habituais: redución progresiva. b) Horas extraordinarias que veñan esixidas pola necesidade de reparar sinistros ou outros danos extraordinarios e urxentes: realización. c) Horas extraordinarias necesarias por períodos punta de produción, ausencias imprevistas, cambios de quenda ou outras circunstancias de carácter estrutural derivadas da natureza da actividade de que se trate: mantemento, sempre que non caiba a utilización das distintas modalidades de contratación temporal ou parcial previstas pola Lei. 2.- O número de horas extraordinarias non poderá ser superior, en cada momento, ao establecido polas disposicións legais, agás as traballadas para previr ou reparar sinistros ou outros danos extraordinarios e urxentes. 3.- A prestación de traballo en horas extraordinarias será voluntaria. 4.- As horas extraordinarias realizadas rexistraranse día a día nun caderno individual ou sistema similar, visada polo Xefe respectivo. O devandito caderno ou documento similar estará a disposición do traballador, ou no seu poder, cando as súas características o permitan. 5.- A Dirección da Empresa informará trimestralmente e por escrito ao Comité de Empresa, aos Delegados de Persoal e Delegados Sindicais sobre o número de horas extraordinarias realizadas, especificando as causas e, de ser o caso, a distribución por seccións. Así mesmo, en función desta información e dos criterios máis arriba sinalados a Empresa e os representantes legais dos traballadores determinarán o carácter e natureza das horas extraordinarias. 6.- Durante a vixencia do presente Convenio, para a determinación do valor da hora extraordinaria, partirase dun valor tipo para a hora ordinaria, obtido computando como dividendo o equivalente a 17,25 pagas (para estes efectos enténdese por paga a integrada polo soldo máis os aumentos por antigüidade, conceptos a) e b) do Artigo 12°). O divisor será a cifra de 1.700. Para o cálculo do divisor correspondente ao persoal con xornada menor da normal, o divisor anterior reducirase de acordo coa menor duración da xornada. Sobre o valor así establecido aplicarase un incremento do 75 por cento. Artigo 21°.- Estímulo á produción. En concepto de estímulo á produción, o persoal percibirá media paga, que se fará efectiva nos meses de setembro de cada ano de vixencia do Convenio. Artigo 22°.- Plus de calidade de traballo. O importe deste plus, que refunde e substitúe os denominados pluses de estímulo á produción, plus especial de convenio por calidade de traballo e plus de asistencia e puntualidade, queda fixado nas contías anuais que figuran na seguinte táboa: CONCEPTO 2011 / 2012 2013 2014 Plus por calidade de traballo 2.099,27 2.125,51 2.157,39 As devanditas cantidades faranse efectivas por doceavas partes, aboables por mensualidades vencidas. Cando a xornada de traballo do empregado fose inferior á normal percibirá o plus proporcionalmente á xornada que realice, respectándose calquera situación máis beneficiosa que individualmente viñese gozando en relación aos pluses aquí substituídos. Artigo 23°.- Gardas. 1.- As gardas diúrnas en sábado, domingo ou día de festa terán carácter voluntario, agás para quen estivese obrigado en 31.12.95. Unha vez aceptada a realización de gardas, o compromiso deberase manter polo menos, durante un ano. 2.- A cada empregado anotaráselle o tempo en que as gardas que realice, e que serán sempre de oito horas, excedan da duración normal da xornada para os demais traballadores. O empregado terá dereito a que se lle conceda un día adicional de descanso cando o tempo anotado alcance, por acumulación dos excesos, un número de horas equivalente ao da xornada normal o día en que goce o descanso, ou a que mensualmente se lle aboe como horas extraordinarias o exceso de tempo traballado. A opción entre as dúas formas de compensación sinaladas corresponderá ao traballador, que a exercerá dunha soa vez para todo o período de vixencia do Convenio. 3.- Ao que preste gardas diúrnas en sábado, domingo ou en día de festa, o descanso semanal compensatorio que, conforme á Lei lle corresponde, concederáselle nun día laborable e, ademais, aboaráselle unha recarga do 75 por cento sobre o valor das horas traballadas nos devanditos días. Artigo 24°.- Pluses. 1.- Plus de polivalencia funcional. O persoal do Grupo Administrativo percibirá un plus de polivalencia funcional, pagadeiro en doceavas partes mensuais, con contía anual que figura na seguinte táboa: CONCEPTO 2011 / 2012 2013 2014 Plus de polivalencia funcional 1.149,74 1.164,11 1.181,57 Excepcionalmente, os empregados que posuíndo a categoría de Oficiais ou Auxiliares Administrativos a 31.12.95 e percibisen á mesma data algún ou algúns dos complementos expresamente suprimidos polo XVII Convenio, en contía superior á establecida na táboa anterior, continuarán percibindo o exceso, como complemento transitorio ata que a súa contía quede totalmente compensada cos incrementos do novo plus de polivalencia funcional. 2.- Plus de Servizos Xerais. O persoal do Grupo Servizos Xerais percibirá un plus cunha contía anual, pagadeira en doceavas partes mensuais, que será a que figura na seguinte táboa: CONCEPTO 2011 / 2012 2013 2014 Plus de Servizos Xerais 1.149,74 1.164,11 1.181,57 Cando a xornada de traballo do empregado fose inferior á normal percibirá o plus proporcionalmente á xornada que realice. Estes pluses terán o mesmo incremento que os conceptos do art. 12. CAPÍTULO CUARTO XORNADA, VACACIÓNS E LICENZAS Artigo 25°.- Xornada e horarios. 1.- A xornada máxima de traballo para o sector, en cómputo anual, será de 1.700 horas, nas que están computados como de traballo efectivo os 15 minutos diarios de descanso obrigatorio. A mencionada xornada máxima cumprirase de acordo coas xornadas e horarios de traballo do persoal que se definen neste mesmo artigo e a normativa de xeral aplicación. 2.- Mantense o horario continuado actualmente establecido, que será o seguinte: - Luns a venres: 8 a 15 horas, nas que están computados como de traballo efectivo os 15 minutos diarios de descanso obrigatorio. - Sábados: 8 a 13,30 horas, nas que están computados como de traballo efectivo os 15 minutos diarios de descanso obrigatorio. - Libranza dos sábados comprendidos entre o 1 de abril e o 30 de setembro de cada ano. Porén, coa finalidade de alcanzar a libranza de todos os sábados, no ámbito de cada Empresa poderá acordarse coa Representación Legal dos Traballadores a aplicación das horas correspondentes aos devanditos sábados noutros días laborables desta ou distinta semana, de forma que poidan mellorarse as posibilidades de conciliación da vida persoal de xeito compatible coas necesidades do servizo. No devandito sentido, recoñécense as previsións recollidas nos Acordos de Empresa vixentes nesta materia á data de asinamento deste Convenio. 3.- Alternativamente, establécese o horario partido que figura a continuación: - Luns a xoves: 8 a 17 horas, con 1 hora de pausa para o xantar. - Venres: 8 a 15 horas, nas que están computados como de traballo efectivo os 15 minutos diarios de descanso obrigatorio. - Do 23-V ao 30-IX: * Luns a venres: 8 a 15 horas, nas que están computados como de traballo efectivo os 15 minutos diarios de descanso obrigatorio. - Libranza de todos os sábados do ano. O horario partido será voluntario e ofrecerase por cada empresa aos empregados que estime conveniente. As aceptacións recibidas non poderán aplicarse en máis do 25 por cento dos centros de traballo de cada Empresa, nin supor máis do 25 por cento dos empregados de cada banco. A AEB comunicará aos Sindicatos asinantes do Convenio os centros afectados pola partición de horario que aquí se define e as relacións nominais dos empregados afectados en cada centro, a medida que os novos horarios vaian sendo implantados, así como as súas modificacións. Desde a entrada en vigor do Convenio aos empregados que realicen o horario partido definido neste punto en centros de traballo radicados en Municipios de censo superior a 50.000 habitantes, aboaráselles por cada día en que efectivamente cumpran o devandito horario partido, en concepto de axuda alimentaria, a contía de 9 euros. 4.- As Empresas poderán establecer horarios, continuados ou non, distintos para o persoal directivo e auxiliar deste (incluídos os Choferes) no mínimo que precise, e para o persoal de produción (Xestores e Visitadores), así como adecuar o horario de servizo ao público e, xa que logo, o do mínimo de persoal indispensable para prestalo, ao que teñan outras entidades ou establecementos non bancarios de análoga función. Subsistirá o sistema de quendas aplicable aos servizos mecanizados. 5.- Os traballadores que tivesen xornadas especiais de duración máis reducida con respecto á normal, manteranas coa mesma duración actual soamente se as devanditas xornadas fosen inferiores a sete horas, e terán dereito a entrar no traballo á mesma hora que o resto do persoal, xa que a saída anticipada se considera como condición de dereito máis beneficiosa. 6.- Excepcionalmente, nos días laborables que en cada caso integren a semana natural en que cada localidade celebre a súa Festa Maior anual, a xornada do persoal será de catro horas de traballo efectivo, e cando en determinadas localidades os días de festexos reais non coincidan cos da semana antes definida, poderán facerse as variacións necesarias para lograr esa coincidencia, sempre que as mesmas supoñan o mesmo número de días laborables de redución horaria que correspondesen na citada semana natural. Para estas variacións será sempre necesario acordo formal previo da Comisión Paritaria. 7.- Declárase día de libranza non laborable o Sábado Santo, para as Empresas comprendidas no ámbito de aplicación deste Convenio. Artigo 26°.- Vacacións. I. O persoal incluído neste Convenio terá dereito anualmente a un período de vacacións retribuídas de vinte e tres días, no que non se computarán sábados, domingos nin festivos. O dito goce poderá ser fraccionado ata en tres períodos, sendo preciso para o terceiro o acordo entre as partes. O persoal que goce ininterrompidamente de polo menos cinco días das súas vacacións fóra do período comprendido entre 1 de abril e 31 de outubro de cada ano, ambos inclusive, poderá ampliar as súas vacacións anuais nun día adicional. As vacacións do persoal que ingrese, reingrese ou cesamento no transcurso do ano, serán proporcionais aos días traballados dentro do ano e gozaranse nos dous primeiros casos cando o permitan as necesidades do servizo. O persoal que preste servizo nas Illas Canarias e que goce as súas vacacións na Península, terá unha ampliación de cinco días naturais no seu período de vacacións. II. Período de goce de vacacións. O período hábil para o goce das vacacións será o comprendido entre o 1 de marzo e o 30 de novembro, ambos inclusive, de cada ano. Porén, o persoal que o solicite, sempre que as necesidades do servizo o permitan, poderá tomar as súas vacacións nos restantes días do ano. III. Cadros de vacacións. Os cadros de vacacións deberán confeccionarse de forma que, agás que sucedan circunstancias que aconsellen outra cousa, en cada un dos meses de marzo a novembro goce as súas vacacións o mesmo número de persoal do persoal de cada Dependencia, excluíndose o persoal do Grupo técnico. Por Dependencia enténdese no presente apartado o mesmo unha Oficina Bancaria que calquera das seccións en que está organizada, debendo estarse aos termos seguintes en canto á procedencia de facer o cadro de vacacións por Oficinas Bancarias ou por seccións: Que os servizos queden debidamente cubertos, procurando atender os desexos do traballador. Que a extensión do persoal e a organización por seccións da oficina permitan realizar o cadro por sección, sen prexuízo da coordinación que debe establecerse entre todos en orde ao problema xeral da oficina. O persoal afectado por cada cadro de vacacións, debe ter a posibilidade de coñecelo, porque se fixe no taboleiro de anuncios, ou de calquera outra forma que facilite o seu coñecemento, polo menos con dous meses de antelación á data de goce. Terá preferencia para o goce das vacacións, salvadas as necesidades do servizo, o persoal con fillos ao seu cargo que o precise en época de vacacións preescolares e escolares. Se houbese coincidencia neste punto, a preferencia outorgarase ao de maior antigüidade na Empresa. Para estes efectos, enténdese por época de vacacións preescolares e escolares a que en cada caso dispoña a Autoridade competente por razón de territorio, e por idade escolar a definida polo Ministerio de Educación e Ciencia como período legal de preescolarización e escolarización obrigatoria, actualmente desde os 3 anos de idade ata os 16 anos; este período pode ampliarse ata dous anos máis, cando documentalmente se acredite que este tempo está sendo empregado para que o alumno conclúa o ciclo de ensino escolar obrigatorio. Cando concorran dous ou máis traballadores que pretendan gozar as súas vacacións nas mesmas datas, dentro do período de vacacións escolares, elixirá sempre en primeiro lugar o máis antigo na Empresa, sempre que os traballadores con fillos en idade escolar e preescolar, poidan gozalas dentro do período de vacacións escolares e de entre estes últimos terá preferencia o de maior antigüidade. En caso de ter tamén a mesma antigüidade, terá dereito preferente o de maior idade. Os traballadores que gocen as súas vacacións en varios períodos, non terán preferencia para elixir o segundo ata que non elixa o primeiro o resto do persoal afectado polo cadro. De igual xeito procederase no terceiro con relación ao segundo. Os criterios de preferencia operarán dentro de cada un dos dous grupos seguintes: - Primeiro grupo: Administrativos. - Segundo grupo: Servizos Xerais. As vacacións do persoal de cada un dos grupos indicados serán independentes das do outro. IV. Vacacións do Grupo de Técnicos. As vacacións do persoal do Grupo de Técnicos fixaranse de mutuo acordo entre a empresa e o traballador. Terase en conta, de ser o caso, para o goce das vacacións o feito de ter fillos en idade escolar e preescolar. Igualmente deberán coñecer o seu período de vacacións, polos medios habituais da empresa, polo menos con dous meses de antelación á data da súa goce. V. Supostos de interrupción de vacacións. Se durante o goce das vacacións o empregado sufrise internamento clínico, con ou sen intervención cirúrxica, ou enfermidade grave, xustificada e notificada á Empresa no prazo de vinte e catro horas, non se computarán para efectos de vacacións os días que durase o devandito internamento ou enfermidade. Neste suposto, os días de vacacións pendentes gozaranse cando as necesidades do servizo permitan. Cando o período de vacacións fixado no calendario de vacacións da empresa, coincida no tempo cunha Incapacidade Temporal derivada de embarazo, o parto ou a lactación natural ou co período de suspensión de contrato de traballo, previsto no art. 48 E.T., terase dereito a gozar as vacacións en data distinta á incapacidade temporal ou á do goce do permiso que por aplicación do devandito precepto lle correspondería ao finalizar o período de suspensión, aínda que termine o ano natural ao que corresponda. VI. Durante a vixencia do Convenio, cada traballador percibirá unha cantidade en concepto de bolsa de vacacións, que terá o mesmo tratamento de incremento porcentual que no futuro poidan ter as retribucións do art. 12°, e a contía da cal será a que figure na seguinte táboa: Bolsa de vacacións 2011 2012 2013 2014 Meses de xuño, xullo, agosto ou setembro 143,36 Meses de marzo, abril, maio ou outubro 229,36 229,36 232,23 235,71 Resto dos meses 401,36 En 2011, o importe da bolsa satisfarase en proporción aos días de cada período establecido na táboa anterior en que se gocen as vacacións. En 2012, 2013 e 2014, o aboamento da bolsa de vacacións realizarase polas entidades no mes de xuño de cada ano, agás acordo coa Representación Sindical no ámbito de cada Empresa. Para o persoal que ingrese, reingrese ou cesamento no transcurso do ano, a bolsa aboarase proporcionalmente aos días traballados dentro do ano Artigo 27°.- Licenzas. 1.- As Empresas, a solicitude dos seus traballadores, concederanlles as seguintes licenzas retribuídas; sempre que non excedan de quince días ao ano: a) Por matrimonio do propio traballador: 15 días ininterrompidos. b) Por matrimonio de ascendentes, descendentes ou colaterais ata o terceiro grao: o día en que se celebre a cerimonia. c) Por bautizo e primeira comuñón de descendentes: media xornada correspondente ao día en que se celebre a cerimonia. d) Dous días polo nacemento de fillo, falecemento, accidente ou enfermidade graves ou hospitalización de parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. No caso de falecemento de fillos a licenza será de cinco días. Cando por tales motivos o traballador necesite facer un desprazamento que o obrigue a botar a noite fóra da súa localidade, a licenza ampliarase ata dous días máis. Adicionalmente, polo nacemento de fillo, un día máis de licenza a gozar dentro dos 30 días seguintes á data do nacemento. e) Por falecemento de cónxuxe: tres días, que poderá ampliarse en dous días cando o traballador teña que facer un desprazamento que o obrigue a botar a noite fóra da súa localidade. f) Por mudanza (mesmo as que se realicen dentro dunha mesma localidade): dous días, agás cando se trate de traslado a/ou desde localidades situadas fóra da Península; nese caso a licenza será de tres días. A licenza por matrimonio non computará para efectos do límite a que se refire o parágrafo primeiro deste mesmo apartado. As traballadoras embarazadas terán dereito a ausentarse do traballo, con dereito a remuneración para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto, previo aviso á Empresa e xustificación da necesidade da súa realización dentro da xornada de traballo. 2.- No suposto de parto, a suspensión terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas, ampliables no suposto de parto múltiple en dúas semanas máis por cada fillo a partir do segundo. O período de suspensión distribuirase a opción da interesada sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto. En caso de falecemento da nai, con independencia de que esta realizase ou non algún traballo, o outro proxenitor poderá facer uso da totalidade ou, de ser o caso, da parte que reste do período de suspensión, computado desde a data do parto, e sen que se desconte deste a parte que a nai puidese gozar con anterioridade ao parto. No suposto de falecemento do fillo, o período de suspensión non se verá reducido, agás que, unha vez finalizadas as seis semanas de descanso obrigatorio, a nai solicitase reincorporarse ao seu posto de traballo. Malia o anterior, e sen prexuízo das seis semanas inmediatamente posteriores ao parto de descanso obrigatorio para a nai, no caso de que ambos os proxenitores traballen, a nai, ao iniciarse o período de descanso por maternidade, poderá optar por que o outro proxenitor goce dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso posterior ao parto ben de forma simultánea ou sucesiva co da nai, segundo a normativa legal. No caso de que a nai non tivese dereito a suspender a súa actividade profesional con dereito a prestacións de acordo coas normas que regulen a devandita actividade, o outro proxenitor terá dereito a suspender o seu contrato de traballo polo período que correspondese á nai, o que será compatible co exercicio do dereito de paternidade. Nos casos de parto prematuro e naqueles en que, por calquera outra causa, o neonato deba permanecer hospitalizado a continuación do parto, o período de suspensión poderá computarse, a instancia da nai, ou na súa falta, do outro proxenitor, a partir da data da alta hospitalaria. Exclúense da devandito cómputo as seis semanas posteriores ao parto, de suspensión obrigatoria do contrato da nai. Nos supostos de adopción e acollemento (tanto preadoptivo como permanente), así como nos casos de partos prematuros ou hospitalización do fillo/á continuación do parto, estarase ao estipulado nas normas legais vixentes. Os períodos aos que se refire o presente apartado poderán gozarse en réxime de xornada completa ou a tempo parcial, previo acordo entre a Empresa e o traballador afectado. 2. bis.- Suspensión do contrato de traballo por paternidade. Nos supostos de nacemento de fillo, adopción ou acollemento, o traballador terá dereito á suspensión do contrato durante trece días ininterrompidos, ampliables no suposto de parto, adopción ou acollemento múltiples en dous días máis por cada fillo a partir do segundo, nos termos legalmente previstos. Os traballadores beneficiaranse de calquera mellora nas condicións de traballo á que puidesen ter dereito durante a suspensión do contrato nos supostos a que se refire este apartado. 3.- As traballadoras, pola lactación dun fillo menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións, podendo utilizar unha ao principio e outra ao final da xornada. Este permiso poderá ser gozado indistintamente pola nai ou polo pai no caso de que ambos traballen. Con carácter alternativo devandita ausencia poderá substituírse por un permiso retribuído de 15 días naturais a continuación do descanso de maternidade. 4.- Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo a algún menor de oito anos ou un minusválido físico, psíquico ou sensorial, que non desempeñe unha función retribuída, terá dereito a unha redución da xornada de traballo coa diminución proporcional do salario, entre, polo menos, un oitavo e un máximo da metade da duración daquela. Terá o mesmo dereito quen precise encargarse do coidado directo dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poida valerse en por si, e que non desempeñe actividade retribuída. A redución de xornada contemplada no presente apartado constitúe un dereito individual dos traballadores, homes e mulleres. Porén, se dous ou máis traballadores da mesma empresa xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, o empresario poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento da empresa. A concreción horaria e a determinación do período de goce do permiso de lactación e da redución de xornada, previstos nos apartados 3 e 4 deste artigo, corresponderá ao traballador, dentro da súa xornada ordinaria. O traballador deberá preavisar ao empresario, con quince días de antelación, a data en que se reincorporará á súa xornada ordinaria. 5.- Nos supostos de suspensión ou redución de xornada por obrigas familiares establecidos neste artigo, facilitarase o acceso ás actividades formativas. 6.- Concederase permiso para o acompañamento aos servizos de asistencia sanitaria de fillos menores de oito anos e de maiores de primeiro grao de consanguinidade e afinidade que non poidan valerse por si mesmos. Nestes supostos, por tratarse de permisos non retribuídos, o traballador e a empresa poderán establecer mecanismos de compensación horaria. 7.- O persoal con máis de dous anos de servizo efectivo na empresa poderá solicitar os seguintes permisos non retribuídos: - Dunha semana a un mes por necesidades familiares debidamente acreditadas, entre as que se entenderá incluído, entre outras, a adopción no estranxeiro e o sometemento a técnicas de reprodución asistida, podendo ampliarse ata seis meses por accidente ou enfermidade grave ou hospitalización de parentes ata primeiro grao de consanguinidade ou afinidade. Este permiso non poderá solicitarse máis dunha vez cada dous anos. - Entre un e seis meses para finalizar estudos superiores ou doutoramentos. Finalizado o período de permiso, levarase a cabo a reincorporación ao día seguinte da súa finalización, no mesmo posto de traballo que o empregado prestaba os seus servizos ao iniciar o permiso. O período de permiso non computa para efectos de antigüidade, leva a suspensión temporal do contrato e baixa temporal na Seguridade Social. 8.- Cada empregado terá dereito a catro xornadas de licenza retribuída por ano natural. Para o persoal de novo ingreso, serán proporcionais aos días traballados dentro do ano. Estas xornadas de licenza serán gozadas, unha vez salvadas as necesidades do servizo, nas datas acordadas entre a dirección da empresa e o empregado que deba gozalas. CAPÍTULO QUINTO MOVEMENTOS DE PERSOAL Artigo 28°.- Traslados. A Empresa, á parte dos casos de sanción, poderá trasladar ao seu persoal sempre que este dea o seu consentimento. A falta de acordo e por necesidades do servizo poderá a Empresa trasladar, máis aló do límite derivado do radio de acción establecido no Artigo 30° do presente Convenio, dentro de cada un dos grupos profesionais, entre o 5 por cento máis moderno na Empresa e dentro deste a quen sufra menos prexuízo atendendo aos seguintes criterios e orde de prioridades: 1. Traslado anterior forzoso non disciplinario. 2. Minusválidos ou traballadores dependentes de tratamento médico que non poida ser impartido na praza de destino. 3. Número de fillos recoñecidos como beneficiarios pola Seguridade Social para efectos de asistencia sanitaria. 4. Proximidade xeográfica do posto a cubrir. En calquera dos supostos a antigüidade na Empresa será determinante para fixar o traslado en caso de igualdade nas prioridades. As Empresas favorecerán o coñecemento das vacantes que se pretendan cubrir ao abeiro do establecido anteriormente. O traballador trasladado por necesidades do servizo terá preferencia para ocupar as vacantes do seu grupo profesional que no prazo de tres anos se produzan na praza da que fose trasladado. Os gastos de traslado do empregado e familiares que con el convivan, así como os de traslado de bens mobles do traballador, serán por conta da Empresa. As Empresas axudarán o traballador para que consiga vivenda na praza a que fose trasladado forzosamente. Os traslados que solicite o persoal da Península que fose destinado a Canarias, Ceuta, Melilla ou o estranxeiro, permanecendo nelas máis de cinco anos, atenderanse con preferencia absoluta para a poboación da Península que desexe. A Empresa notificará a decisión do traslado ao traballador, así como aos seus representantes legais, cunha antelación mínima de 30 días á data da súa efectividade. Non poderán ser trasladados nos termos establecidos neste artigo, sen mediar o seu consentimento, as persoas en situación de embarazo, lactación ou redución de xornada por coidado de fillos. Artigo 29°.- Axudas de custo e comisións de servizos. 1.- As viaxes a que dean lugar as comisións serán por conta da Empresa. 2.- Desde a entrada en vigor deste Convenio, a contía diaria das axudas de custo a que se refire este artigo terá o mesmo tratamento de incremento porcentual que no futuro poidan ter as retribucións do Artigo 12°, e serán, como mínimo, as correspondentes segundo a seguinte escala: AXUDAS DE CUSTO 2011 / 2012 2013 2014 Pernoctando fóra do domicilio propio 30,46 30,85 31,31 Cando se pernocte no domicilio propio 13,35 13,52 13,72 3.- No caso de que as Comisións de servizo se prolonguen máis de dous meses o persoal terá dereito a unha licenza especial dunha semana, exclusivamente utilizable para visitar os familiares cos que ordinariamente conviva. As viaxes correspondentes a estas licenzas serán a cargo das Empresas. Estas licenzas serán independentes das vacacións regulamentarias. 4.- Os representantes legais dos traballadores non poderán ser obrigados para o desempeño de Comisións de Servizo durante o tempo que desempeñen o seu cargo. Artigo 30°.- Vacantes na mesma praza ou próximas. As Empresas poderán cubrir as vacantes existentes, realizando cambios de posto de traballo, que non terán a consideración de traslado nin mobilidade xeográfica, dentro dunha mesma praza ou dun radio de 25 km. a contar desde o centro do concello onde os traballadores prestaban os seus servizos a 30 de xaneiro de 1996, ou desde onde se trasladen voluntariamente, e os ingresados con posterioridade desde onde sexan destinados. A aplicación do radio de 25 km. non implicará o cambio entre as Illas. No caso de que o cambio sexa a outra praza distinta da que viña prestando os seus servizos dentro do radio de 25 km., as empresas colaborarán na solución dos problemas derivados do transporte, que poidan xerarse como consecuencia da aplicación desta norma. Sen mingua das facultades de organización do traballo das Empresas, estas, sempre que concorra a idoneidade dos solicitantes, terán en conta as peticións voluntarias e as circunstancias da proximidade domiciliaria do traballador. Artigo 31°.- Cambio de posto de traballo por razón de embarazo. Cando o traballo que realice unha muller encinta poida pór en perigo o embarazo, segundo prescrición facultativa, terá dereito a que se lle asigne un novo traballo nas condicións adecuadas, sen redución do salario, regresando ao posto anterior unha vez finalice a devandita situación. Durante o embarazo ou lactación a traballadora non será obxecto de cambios de posto de traballo que impliquen destino a outro concello. Artigo 32°.- Excedencias e reingresos. 1.- O traballador con polo menos unha antigüidade na empresa dun ano, ten dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria por un prazo non menor a catro meses, e non maior a cinco anos. O traballador, no prazo dun mes desde a súa solicitude, ten dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria. Os excedentes deberán solicitar o reingreso no último mes do prazo de duración da súa situación e os que non o fagan perderán todos os seus dereitos. Para os efectos dos prazos sinalados anteriormente computarase como servizo efectivo o tempo de interrupción laboral por desempeño de cargos públicos. 2.- Estas excedencias non poderán solicitarse para prestar servizos a outro Banco, privado ou oficial, nin a Entidades ou Empresas competidoras da Banca tales como Institucións de Crédito, Caixas de Aforro, Caixas Rurais, Sociedades de Financiamento, etc. O excedente que preste servizo a algunha das devanditas Entidades, perderá todos os seus dereitos na Empresa bancaria da que proceda. 3.- O excedente voluntario que reingrese ocupará a primeira vacante do seu Nivel que se produza na mesma praza na que prestaba os seus servizos ao quedar en situación de excedencia. Mentres non exista a devandita vacante, poderá ocupar, se así o desexa, co soldo do seu Nivel consolidado, unha vacante de Nivel inferior na mesma praza, sempre que a Empresa acceda a iso, ou ser destinado a outra praza na que existise vacante do seu mesmo Nivel. 4.- O tempo de excedencia voluntaria non se computará a ningún efecto, pero si o de excedencia forzosa. 5.- Os traballadores terán dereito a un período de excedencia de duración non superior a tres anos para atender ao coidado de cada fillo, tanto o sexa por natureza como por adopción ou nos supostos de acollemento, tanto permanente como preadoptivo aínda que estes sexan provisionais, a contar desde a data de nacemento ou de ser o caso, da resolución xudicial ou administrativa. Tamén terán dereito a un período de excedencia non superior a dous anos, os traballadores para atender ao coidado dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade ou discapacidade non poida valerse en por si e non desempeñe actividade retribuída. O período en que o traballador permaneza en situación de excedencia conforme ao establecido neste apartado será computable para efectos de antigüidade e o traballador terá dereito á asistencia a cursos de formación profesional, á participación dos cales deberá ser convocado pola Empresa, especialmente con ocasión da súa reincorporación. Durante o primeiro ano terá dereito á reserva do seu posto de traballo. Transcorrido o devandito prazo a reserva quedará referida a un posto de traballo do mesmo grupo profesional. En caso de familia numerosa estarase ao disposto en cada momento no Estatuto dos Traballadores (actualmente artigo 46.3). Artigo 33°.- Persoal interino. Enténdese por persoal interino aquel que se contrata para substituír a traballadores con dereito a reserva do posto de traballo, sempre que no contrato de traballo se especifique o nome do substituído e a causa da substitución. O persoal interino non poderá permanecer en tal situación por tempo superior a tres anos, acumulándose para estes efectos os períodos servidos de forma intermitente no transcurso de seis anos consecutivos. O persoal interino que preste servizo nunha mesma Empresa bancaria durante tres anos, terá dereito a un exame restrinxido para ser incluído no persoal da Empresa con carácter fixo, se o superase. CAPÍTULO SEXTO PRESTACIÓNS COMPLEMENTARIAS Artigo 34°.- Enfermidade. Con efectos desde a data de asinamento do presente Convenio, o persoal de banca, en caso de enfermidade, terá dereito a percibir da empresa, durante dezaoito meses, unha percepción económica mensual total igual ao 100 por cento da que lle correspondería coma se no devandito período estivese en activo, por aplicación do convenio colectivo. Non se percibirá en ningún caso, sumadas as prestacións económicas que poida outorgar a Seguridade Social e o complemento a cargo da empresa, unha cantidade superior á percepción económica anteriormente indicada. Artigo 35°.- Incapacidade permanente total para a profesión habitual. 1.- As Empresas satisfarán aos traballadores que queden en situación de incapacidade permanente total para a súa profesión habitual ou incapacidade permanente absoluta para toda profesión, a partir da data en que se declare unha ou outra situación, unha cantidade tal que, sumada á pensión que o inválido perciba da Seguridade Social como consecuencia da súa actividade bancaria, lle supoña unha percepción total anual igual ao 100 por cento da que lle correspondería coma se na devandita data estivese en activo, excluído o cuarto de paga establecido no artigo 19.7 e a percepción RAE regulada no artigo 19.8 por aplicación do Convenio, incluída a axuda familiar, e unha vez deducida a cota da Seguridade Social a cargo do traballador. A Empresa aboará a cantidade ao seu cargo por doceavas partes en cada mes natural. 2.- A cantidade complementaria así determinada non se alterará en menos como consecuencia das revalorizacións de pensións da Seguridade Social acordadas con carácter xeral en tanto non varíe o grao da invalidez recoñecida. Pola contra, se con posterioridade ao recoñecemento dunha incapacidade permanente total para a profesión habitual tivese lugar, por revisión, o dunha incapacidade permanente absoluta para todo traballo, a pensión a cargo da Empresa reducirase na mesma contía en que se incrementen as prestacións a cargo da Seguridade Social. 3.- Terán igual consideración para os efectos desta cualificación os maiores de 60 anos que estean afectados de enfermidade crónica que lles impida asistir con asiduidade ao traballo e que se xubilen ao abeiro da disposición transitoria terceira do texto articulado da Lei da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño. 4.- Cando a incapacidade dun empregado de Banca lle sobreveña como consecuencia de violencias exercidas sobre el estando en acto de servizo, a Empresa concederalle a cantidade establecida no punto 2 do artigo 38, cos aumentos que lle correspondesen durante o tempo que lle falta para cumprir sesenta e cinco anos; alcanzada esta idade, aplicaranse as disposicións sobre incapacidade, coma se nesa data lle fose declarada esta. Artigo 36°.- Xubilación. 1.- O persoal ingresado na Empresa antes do 8 de marzo de 1980 e que estea en activo na data de entrada en vigor do presente Convenio colectivo, poderá ser xubilado a petición propia ou por decisión da empresa, desde o momento en que cumpra 65 anos de idade ou a idade ordinaria de xubilación, tal e como se define no artigo 39 seguinte, coa prestación económica a cargo da Empresa que máis adiante se indica. 2.- O persoal ingresado na Empresa antes do 8 de marzo de 1980 que teña a condición de mutualista e que estea en activo na data de entrada en vigor do presente Convenio colectivo, desde o momento que cumpra 60 anos de idade e conte con 40 ou máis anos de servizo efectivo na profesión, poderá xubilarse a petición propia, percibindo a prestación económica a cargo da Empresa que máis adiante se indica. Teñen a condición de mutualista aqueles empregados que fosen cotizantes nalgunha das Mutualidades Laborais de traballadores por conta allea con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1967. 3.- O persoal ingresado na Empresa antes do 8 de marzo de 1980 que teña a condición de mutualista e que estea en activo na data de entrada en vigor do presente Convenio colectivo, desde o momento que cumpra 60 anos de idade, aínda que non conte con 40 anos de servizo efectivo na Empresa, poderá ser xubilado por mutuo acordo con esta, coa prestación económica a cargo desta que máis adiante se indica. 4.- Para os traballadores que teñan a condición de mutualista, a prestación a cargo da Empresa, que se satisfará por doceavas partes aboables por mensualidades vencidas, determinarase aplicando a porcentaxe PE da fórmula que a continuación se insere, sobre as percepcións establecidas no Convenio colectivo, calculadas en cómputo anual, excluído o cuarto de paga establecido no artigo 19.7 e a percepción RAE regulada no artigo 19.8, á data en que se produza a xubilación de cada empregado. Fórmula: 100 = PE SNA 12) 84 A(SNA - SS) - (B BC  A = 65 anos 100% 60 a 64 anos con 40 de servizo 95% 60 a 64 anos sen 40 de servizo 90% B = 65 anos 100% 64 anos 92% 63 anos 84% 62 anos 76% 61 anos 68% 60 anos 60% SNA = Salario nominal de Convenio ao 31.12.87, anualizado, coma se na devandita data tivese cumpridos cada empregado 60, 61, 62, 63, 64 ó 65 anos de idade, computando en tal salario os aumentos que, por aplicación e nas contías do Convenio vixente en 31.12.87, lle corresponderían, tanto por vencemento de trienios, como por ascensos por mera antigüidade, ata cada unha das idades mencionadas. SS = Cota de Seguridade Social a cargo do empregado ao 31.12.87, anualizada, calculada tendo en conta o grupo de tarifa de cotización e a retribución que lle correspondería en cada unha das idades de xubilación comentadas no parágrafo precedente (SNA). ΣBC = Suma de bases de cotización do empregado (período 1.1.81 a 31.12.87). Para estes efectos computaranse para determinar as bases de cotización na forma estabelecida legalmente, os haberes que teoricamente percibise segundo o apartado (SNA), calculados coas táboas salariais vixentes en cada un dos anos de referencia, se tales haberes non chegasen ao tope de cotización para cada grupo de tarifa aplicable en cada caso e para cada un dos anos computados. Se as devanditas retribucións superasen os topes mencionados, computaríanse como bases de cotización os comentados topes existentes en cada ano computado. As bases así determinadas, correspondentes ao período 1.1.81 a 31.12.85, indéxanse de acordo coa Disposición Transitoria terceira, número 1, letra C, na forma prevista no artigo 3.º, punto 1, regra 2, da Lei 26/1985, do 31 de xullo. PE = Porcentaxe de prestación económica a cargo de Empresa. B BC 84 12       = O valor máximo aplicable desta expresión será de 2.631.300 (187.950 × 14), correspondente ao tope de prestación de xubilación da Seguridade Social. 5.- Os traballadores ingresados na Empresa antes do 8 de marzo de 1980 que non teñan a condición de mutualista e que estean en activo na data de entrada en vigor do presente Convenio colectivo poderán xubilarse a petición propia desde o momento que cumpran 63 anos de idade; nese caso, a prestación a cargo da Empresa, que se satisfará por doceavas partes aboables por mensualidades vencidas, determinarase aplicando o 90% a quen se xubilen aos 63 anos, e o 95% a quen se xubile aos 64 anos, da porcentaxe PE correspondente á idade de 65 anos da fórmula anterior, sobre as percepcións establecidas no Convenio colectivo, calculadas en cómputo anual, excluído o cuarto de paga establecido no artigo 19.7 así como a percepción RAE regulada no artigo 19.8, á data en que se produza a xubilación de cada empregado. No caso de que a xubilación aos 63 ou 64 anos se producise por mutuo acordo entre o empregado e a Empresa, a prestación a cargo da Empresa determinarase aplicando o 100% da devandita porcentaxe PE de 65 anos. Este mesma porcentaxe do 100% do PE de 65 anos se aplicará tamén nos casos de xubilación a partir dos 65 anos e ata os 67 anos de idade. 6.- O persoal contratado polas Empresas a partir de 8 de marzo de 1980, terá á súa xubilación soamente os dereitos que en tal momento lle recoñeza a lexislación xeral que lle sexa de aplicación fóra do disposto no apartado 7, deste mesmo artigo. O contido no parágrafo precedente non afectará ao persoal que cambie de Empresa e tivese vinculación laboral efectiva con calquera das comprendidas no ámbito de aplicación do presente Convenio ao 31 de decembro de 1979. A acreditación desta última circunstancia, que corresponderá sempre ao traballador, outorgaralle os dereitos comprendidos nos cinco primeiros números deste mesmo artigo. 7.- Ao remate da vixencia do XXII Convenio Colectivo todas as Empresas incluídas no seu ámbito de aplicación disporán dun Sistema de Previsión Social Complementario de achega definida a favor dos empregados contratados polas Empresas a partir do 8 de marzo de 1980, aos que fai referencia o punto anterior, que conten con, polo menos, dous anos de antigüidade na Empresa e cunha achega mínima anual de 300 Euros e dereitos económicos a favor do empregado en caso de baixa por causa distinta da xubilación. Artigo 37°.- Viuvez e orfandade. a) Viuvez: 1.- Establécese unha pensión complementaria a favor dos viúvos dos traballadores falecidos -en activo ou en situación de xubilados ou inválidos- a partir de 1969. 2.- A contía da devandita pensión de viuvez é complementaria da que corresponda polo Réxime Xeral da Seguridade Social, debendo alcanzar a suma de ambas as cantidades o 50 por 100 da base que se determina no apartado seguinte. 3.- A base para o cálculo da pensión de viuvez será o total de percepcións do causante, excluído o cuarto de paga establecido no artigo 19.7, así como a percepción RAE regulada no artigo 19.8 deducidas as cotas ao seu cargo da Seguridade Social, no momento do falecemento, derivadas da aplicación do Convenio, incluída a axuda familiar. No caso de que o falecido estivese en situación de xubilado ou inválido, a base mensual virá determinada pola pensión de xubilación ou invalidez que percibise da Seguridade Social, máis de ser o caso, a prestación que polo mesmo concepto percibise da Empresa. 4.- Para ser considerados beneficiarios desta pensión será preciso: - Que o viúvo reúna as condicións esixidas no Réxime Xeral da Seguridade Social. Neste sentido considerarase viúvo do traballador falecido aquela persoa á que a Seguridade Social recoñeza prestación de viuvez derivada do falecemento do causante. - Malia o anterior, os viúvos que non cumpran 40 anos e non teñan fillos gozarán dos beneficios indicados e coas mesmas esixencias. 5.- Extinguirase automaticamente a pensión complementaria de viuvez cando deixase de percibir e se extinguise a pensión de viuvez que regulamentariamente lle corresponda da Seguridade Social. b) Orfandade: 1.- Queda establecida unha pensión complementaria nos casos de orfandade producidos a partir de 1969, que ascenderá ao 20 ou ao 30 por cento (esta última porcentaxe cando se trate de orfandade total) sobre as bases que se determinarán de igual forma que nos casos de viuvez. 2.- A pensión complementaria de orfandade así establecida aplicarase por cada un dos fillos que reúnan os requisitos que esixe a Lei de Seguridade Social e disposicións complementarias. 3.- Cando o orfo sexa cualificado como minusválido conforme ás disposicións vixentes, a prestación estenderase ata a súa recuperación, con independencia da idade, sempre que estea incapacitado para o traballo e perciba a prestación de orfandade do organismo correspondente da Seguridade Social. c) Limitación para estas pensións complementarias: A acumulación dos complementos de pensións por viuvez e orfandade non poderá superar en ningún caso o 100 por cento das percepcións do causante no momento do falecemento derivadas da aplicación do Convenio, tanto se estaba en activo como xubilado ou inválido. Artigo 37° bis.- Seguro de vida Coexistindo cos seguros de vida que poidan ter contratadas as empresas e con independencia deles e dos acordos realizados ao abeiro da cláusula adicional sexta deste Convenio, a partir de 1 de xaneiro de 2008 establécese un seguro colectivo de vida por un capital único asegurado de 6.000 € para todo o persoal en activo, o beneficiario do cal será exclusivamente o último cónxuxe supérstite. Considerarase "cónxuxe supérstite" aquela persoa á que a Seguridade Social outorgue unha prestación de viuvez, derivada do falecemento do causante (empregado ou empregada en situación de activo). Esta persoa, para efectos deste artigo, terá tamén a consideración de "último cónxuxe supérstite", sempre que no momento do falecemento mantivese co causante a mesma relación pola que a Seguridade Social lle outorgou a prestación de viuvez. No caso de que existise concorrencia de dous ou máis beneficiarios de prestación de viuvez da Seguridade Social derivadas do falecemento do mesmo causante (empregado ou empregada en situación de activo), terá a consideración de "último cónxuxe supérstite", exclusivamente aquel que no momento do falecemento mantivese co causante a mesma relación pola que a Seguridade Social lle outorgou a prestación de viuvez. Artigo 38°.- Falecemento en acto de servizo. 1.- A Empresa concederá aos viúvos e/ou orfos do traballador que faleza como consecuencia das lesións sufridas estando en acto de servizo a cantidade establecida no punto 2, sempre que no falecemento concorran as seguintes condicións: a) Que entre a prestación estrita do servizo e o feito da morte exista un indubidable nexo de causalidade ou ocasionalidade. b) Que as lesións causantes da morte se produzan: 1°. Ou por acontecemento fortuíto debido a un axente físico exterior, agás que se trate dun sinistro que, pola súa natureza ou xeneralidade, non sexa racionalmente referible ás condicións en que se presta o servizo, ou séndoo, escape á orde do humanamente previsible. 2°. Ou por actos propios do que resulte vítima, agás que pola súa banda mediase impericia, imprudencia ou inobservancia de obrigas. 3°. Ou por actos dun terceiro. 2.- A cantidade a satisfacer pola Empresa será a que por todos os conceptos retributivos establecidos no Convenio percibise o traballador no momento do seu falecemento, excluído o cuarto de paga establecido no artigo 19.7 e a percepción RAE regulada no artigo 19.8, deducida, de ser o caso, a renda que puidese percibirse se o risco estivese cuberto polo Seguro Obrigatorio de Accidentes de Traballo ou por calquera sistema de aseguramento establecido ou concertado pola Empresa. Para estes efectos, se o Seguro dese lugar a unha entrega de capital, estimarase a renda nun 6 por cento do mesmo. A Empresa aboará a cantidade ao seu cargo por doceavas partes en cada mes natural. 3.- Cando o falecemento dun empregado de Banca lle sobreveña como consecuencia de violencias exercidas sobre el estando en acto de servizo, a Empresa concederá aos viúvos e/ou orfos do traballador falecido a cantidade establecida no punto 2 do presente artigo, cos aumentos que lle corresponderían durante o tempo que lle faltase para cumprir os sesenta e cinco anos. Artigo 39°.- Idade de xubilación. Sen prexuízo do establecido no artigo 36 e cos obxectivos de procurar a mellora da estabilidade no emprego, a transformación de contratos temporais en fixos, o sostemento do emprego, as novas contratacións ou calquera outros que se dirixan a favorecer a calidade de emprego, a xubilación terá lugar a petición propia ou por decisión da Empresa desde o momento en que as traballadoras ou os traballadores alcancen a súa primeira idade ordinaria de xubilación, e sempre que reúna as condicións establecidas no apartado b) da Disposición Adicional Décima do Estatuto dos Traballadores: "O traballador afectado pola extinción do contrato de traballo deberá ter cuberto o período mínimo de cotización que lle permita aplicar unha porcentaxe dun 80 por cento á base reguladora para o cálculo da contía da pensión, e cumprir os demais requisitos esixidos pola lexislación de Seguridade Social para ter dereito á pensión de xubilación na súa modalidade contributiva". Enténdese por idade ordinaria de xubilación o cumprimento de 67 anos de idade, ou 65 anos cando se acrediten 38 anos e 6 meses de cotización, de conformidade coa normativa de Seguridade Social. Estas idades de xubilación aplicaranse de forma gradual, nos mesmos termos que resulten de aplicación na normativa vixente en cada momento da Seguridade Social. CAPÍTULO SÉTIMO BENEFICIOS SOCIAIS Artigo 40°.- Anticipos e empréstitos ao persoal. 1.- Previa petición motivada, calquera traballador terá dereito a que se lle anticipe, o máis axiña posible, a mensualidade correspondente ao mes en curso. 2.- A contía dos empréstitos que as Empresas concedan aos seus traballadores non poderá superar o importe de nove mensualidades e deberán destinarse a cubrir necesidades perentorias xustificadas. Para estes efectos entenderanse como perentorias as necesidades motivadas polas seguintes causas: a) Matrimonio. b) Traslado fóra da praza. c) Falecemento do cónxuxe ou fillos. d) Obras en vivenda en razón de ruína inminente. e) Tramitación de divorcio, separación ou nulidade matrimonial. f) Nacemento e adopción de fillos. g) Gastos xerados a empregadas por situacións de violencia de xénero, acreditadas nos termos establecidos na Lei, das que sexan vítimas. As causas citadas, que dispensan da proba de perentoriedade, non son excluíntes, podendo existir outras cunha perentoriedade que, en cambio, deberá ser probada. 3.- O empregado terá dereito á concesión de empréstitos: a) Co límite máximo de nove mensualidades para atender peticións formuladas polas seguintes causas: * Obras e reformas no domicilio habitual do empregado. * Asistencia médica en caso de enfermidade grave con internamento hospitalario. b) Co límite máximo de cinco mensualidades para atender peticións formuladas polas seguintes causas: * Adquisición de mobiliario, aparellos domésticos e electrodomésticos. * Compra de vehículo a nome do empregado. Esta denominación inclúe a usualmente denominada "caravana". * Pagamento do seu IRPF e gastos de escritura, rexistro, IVE e plusvalía por adquisición da súa vivenda habitual. * Imposto de Transmisións Patrimoniais. * Reparación de avarías de vehículo a nome do empregado, non producidas por accidente, e sempre que se utilice habitualmente ao servizo da empresa. * Gastos sanitarios e asistencia médica correspondentes a atencións que non precisen internamento hospitalario ou enfermidades non graves con internamento hospitalario. * Gastos derivados de estudos de posgrao de fillos do empregado. O empregado deberá xustificar que o empréstito concedido utilizouse para o fin solicitado. 4.- Non se terá dereito á concesión dun novo empréstito dos definidos neste artigo mentres houbese outro en vigor. Cando estea pendente parte do empréstito concedido ao abeiro do número 3, e xurda algunha das causas específicas apuntadas no número 2, concederase o empréstito que poida corresponder pola nova necesidade, cancelándose, coa concesión, o saldo anterior pendente. 5.- Non se poderá esixir amortización superior ao 10 por cento do total das percepcións. 6.- Os anticipos e empréstitos a que se refire este artigo non devengan xuros. 7.- Non existe incompatibilidade entre os anticipos do punto 1. e os empréstitos dos puntos 2. e 3. anteriores. Artigo 41°.- Vivendas. 1.- As Empresas que de acordo coas disposicións vixentes tivesen arrendadas vivendas aos seus traballadores, sendo a relación laboral a determinante do arrendamento, non promoverán o desafiuzamento dos inquilinos por cesación firme e definitiva da relación laboral nos seguintes casos: a) No suposto de morte do traballador mentres viva o viúvo sen contraer novas nupcias. b) No mesmo suposto que se refire o apartado anterior se non queda viúvo, pero si fillos menores de idade, durante un prazo de tres anos ou ata que os fillos alcancen a maioría de idade, se este feito se producise antes de cumprirse aquel prazo. c) No suposto de xubilación, mentres viva o xubilado, sempre que non teña outra relación laboral ou emprego e unha vez falecido, mentres viva o viúvo sen contraer novas nupcias. 2.- O establecido no parágrafo anterior non se aplicará cando se trate de vivenda a ocupación da cal polos traballadores responda máis que á súa condición laboral de tales aos específicos cargos que desempeñan (caso de Conserxes e Directivos). 3.- As Empresas, tendo en conta da excepcionalidade e urxencia das situacións contempladas neste parágrafo, atenderán as peticións de empréstitos para adquisición de vivendas que poidan formular os traballadores que teñan que desaloxar as vivendas de que sexan arrendatarios, sempre que iso fose debido ás causas 1ª e 2ª de excepción á prórroga establecida no artigo 62 da vixente Lei de Arrendamentos Urbanos. Así mesmo atenderán preferentemente as peticións dos que teñan dereito de tento ou retracto para adquirir a vivenda de que fosen arrendatarios e dos que fosen trasladados forzosos, conforme ao Artigo 28 do Convenio Colectivo. Para os créditos que se concedan a partir da entrada en vigor do Convenio, o prazo máximo de amortización destes será de 20 anos, tendo como límite a data en que o empregado cumpra os 67 anos de idade, e en ningún caso poderán ser superiores a 100.000 euros. O tipo de xuro, anual e variable, aplicable a estas operacións, desde 1 de xaneiro de 2008, será o Euríbor a un ano, ou valor de referencia que o substitúa, máis 0,15. O Euríbor de cada ano será calculado conforme ao valor medio existente o último día laborable do mes de outubro do ano anterior. Desde o 1 de xaneiro do ano 2008 os créditos existentes actualizarán o tipo de xuro ao establecido no presente Convenio. 4.- Para a adquisición de primeira vivenda, ou cambio desta por venda da anterior, as Empresas concederán empréstitos nas mesmas condicións de contía, amortización e xuros sinalados, destinando a iso cada ano a cantidade en euros resultante de multiplicar o número de traballadores que constitúen o persoal ao 31 de decembro do ano anterior á data da petición, pola contía que figura na seguinte táboa: CONCEPTO Desde 1.1.2011 Dotación anual por empregado 450 Se as concesións destes empréstitos non totalizaran a cifra así calculada, a diferenza non se acumulará para o ano seguinte. 5.- Nos supostos anteriores os traballadores, en caso de causar baixa na empresa, aboarán a contía pendente do empréstito ou se constituirá hipoteca, coas condicións xerais de cliente para a cantidade pendente de amortizar. Artigo 42°.- Axuda escolar. Recoméndase ás Empresas que non a teñan na actualidade, o estudo e establecemento dalgún sistema de bolsas ou axuda escolar para os fillos dos seus traballadores. CAPÍTULO OITAVO IGUALDADE E CONCILIACIÓN Artigo 43°.- Conciliación da vida familiar e laboral. Nos dereitos dos traballadores con responsabilidades familiares e, especialmente, nas circunstancias que rodean a muller traballadora terase en conta polas empresas na organización do traballo a Lei de conciliación da vida familiar e laboral. Artigo 44°.- Garantía de igualdade de oportunidades e non discriminación entre as persoas. 1.- As relacións laborais nas empresas deben estar presididas pola non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, adhesión sindical ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 2.- Os dereitos establecidos no presente Convenio afectan por igual ao home e a muller de acordo coas disposicións vixentes en cada momento. Ningunha cláusula deste Convenio poderá ser interpretada en sentido discriminatorio nos grupos profesionais, condicións de traballo ou remuneración entre traballadores dun e outro sexo. Considérase discriminación directa por razón de sexo a situación en que está unha persoa que sexa, sexa ou puidese ser tratada, en atención ao seu sexo, de xeito menos favorable que outra situación comparable. Considérase discriminación indirecta por razón de sexo, a situación en que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros, pon á persoa dun sexo en desvantaxe particular con respecto a persoas doutro, agás que a devandita disposición, criterio ou práctica poidan xustificarse obxectivamente en atención a unha finalidade lexítima e que os medios para alcanzar a devandita finalidade sexan necesarios ou adecuados. En calquera caso, considérase discriminatoria toda orde de discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo. 3.- As empresas realizarán esforzos tendentes a lograr a igualdade de oportunidades en todas as súas políticas, en particular a igualdade de xénero adoptando medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre homes e mulleres. No caso de empresas de máis de 250 traballadores, as medidas de igualdade a que se refire o parágrafo anterior, deberán dirixirse á elaboración e aplicación dun plan de igualdade, que deberá así mesmo ser obxecto de negociación na forma en que determine a lexislación laboral. Os plans de igualdade poderán contemplar, entre outras, materias de acceso ao emprego, clasificación profesional, promoción e formación, retribucións, ordenación do tempo de traballo, favorecer en termos de igualdade entre mulleres e homes, a conciliación laboral, persoal e familiar, e prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo. Para facilitar o seguimento da aplicación do principio de igualdade entre homes e mulleres, as empresas facilitarán anualmente á representación sindical os datos relativos a sexo, antigüidade na empresa, grupo e nivel profesional segundo se establece no artigo 7, de forma que poida seguirse a evolución dos persoais desde unha perspectiva de xénero. Artigo 45°. Protección contra a violencia de xénero. A traballadora vítima de violencia de xénero que se vexa obrigada a abandonar o posto de traballo na localidade onde viña prestando os seus servizos, para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, terá dereito preferente a ocupar outro posto de traballo, do mesmo grupo profesional, que a empresa teña vacante en calquera outro dos seus centros de traballo. En tales supostos, a empresa estará obrigada a comunicar á traballadora as vacantes existentes no devandito momento ou as que se puidesen producir no futuro. O traslado ou o cambio de centro de traballo terá unha duración inicial de seis meses, durante os cales a empresa terá a obriga de reservar o posto de traballo que anteriormente ocupaba a traballadora. Terminado este período, a traballadora poderá optar entre o regreso ao seu posto de traballo anterior ou a continuidade no novo. Neste último caso, decaerá a mencionada obriga de reserva. As ausencias ou faltas de puntualidade ao traballo motivadas pola situación física ou psicolóxica derivada da violencia de xénero consideraranse xustificadas, cando así o determinen os servizos sociais de atención ou servizos de saúde, segundo proceda, sen prexuízo de que as ditas ausencias sexan comunicadas pola traballadora á empresa o máis axiña posible. No suposto da traballadora que se vexa obrigada a abandonar o seu posto de traballo como consecuencia de ser vítima de violencia de xénero, o período de suspensión terá unha duración inicial que non poderá exceder de seis meses, agás que das actuacións de tutela xudicial resultase que a efectividade do dereito de protección da vítima requirise a continuidade da suspensión. Neste caso, o xuíz poderá prorrogar a suspensión por períodos de tres meses, cun máximo de dezaoito meses. A traballadora vítima de violencia de xénero terá dereito para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, á redución da xornada de traballo con diminución proporcional do salario ou á reordenación do tempo de traballo nos termos establecidos neste Convenio Colectivo ou conforme ao acordo entre a empresa e a traballadora afectada. En todo o non previsto no presente artigo, estarase ao establecido na Lei 1/2004, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. CAPÍTULO NOVENO DEREITOS SINDICAIS Artigo 46°.- Dos dereitos sindicais e garantías do exercicio da función sindical. O dereito dos traballadores e traballadoras a sindicarse libremente, así como a exercer a actividade sindical, sen que poidan verse afectados nin o seu emprego nin as súas condicións de traballo pola súa afiliación ou polo exercicio de labores de representación do persoal, está recollida e amparada tanto no dereito constitucional como nas normas laborais vixentes. Por parte das empresas atenderase ao principio de igualdade de oportunidades, evitando calquera tipo de discriminación ás persoas que desempeñen funcións de representación das traballadoras e os traballadores. Coa finalidade de facilitar a compatibilidade entre estas funcións sindicais e as inherentes ao seu grupo e nivel profesional na organización, a continuación enúncianse algúns criterios de actuación aplicables no ámbito de cada empresa: 1. No caso de que, a criterio da Empresa, o exercicio da actividade sindical non sexa compatible co desenvolvemento da función encomendada, a empresa poderá efectuar as adecuacións organizativas necesarias para a súa compatibilidade, previa comunicación á sección sindical correspondente. No caso de que estas medidas leven cambio de posto ou de función, por parte da Empresa aplicaranse os acordos subscritos coa Representación dos traballadores e en defecto de acordo respecto diso, manterase o nivel de percepcións, incluídos os complementos económicos, derivados do posto ou función que o empregado viñese percibindo ata ese momento e terase en conta o ámbito de representación para o que o traballador resultou elixido. 2. Naquelas Empresas que teñan establecidos sistemas de retribución variable, poderanse establecer, de mutuo acordo, entre a empresa e a representación maioritaria dos traballadores, as medidas necesarias para garantir a igualdade de trato e de oportunidades dos representantes dos traballadores. 3. Os representantes legais dos traballadores serán avaliados, de ser o caso, sen que as horas dedicadas á súa actividade sindical poidan significar menoscabo na avaliación correspondente nin, xa que logo, na retribución variable que puidese corresponderlles derivada da devandita avaliación. 4. Co fin de facilitar a reversibilidade da función sindical en calquera momento en que o Representante dos traballadores así o decida, por parte das empresas, facilitarase coa brevidade posible, a súa asistencia aos cursos de formación que fosen necesarios para facilitar o desenvolvemento profesional en igualdade de oportunidades. Artigo 46° bis.- Acción Sindical en Ámbito Sectorial. A Asociación Española de Banca poderá negociar con cada unha das Centrais Sindicais, que tendo lexitimación suficiente formalmente o solicitase, os termos do exercicio da súa acción sindical no ámbito de aplicación do presente Convenio. Artigo 47°.- Formación. Informarase anualmente á representación sindical dos traballadores dos plans de formación da empresa. Os representantes dos traballadores terán acceso a actividades formativas e á reciclaxe tanto durante o seu mandato como ao concluír este. Igualmente, facilitarase o acceso a cursos de reciclaxe ás persoas que se incorporen despois de excedencia ou diminución de xornada por obrigas familiares. Artigo 48°.- Comunicacións sindicais. 1. As empresas, sempre que dispoñan de intranet como ferramenta usual de traballo e de información aos seus traballadores, porán a disposición das representacións sindicais con presenza nos Comités de empresa, dun sitio particular, habilitado para cada sindicato, no que poidan difundir as comunicacións que periodicamente dirixan aos seus afiliados e traballadores en xeral, dentro do seu ámbito de representación. Estas zonas particulares serán recursos independentes de xestión documental, de acceso público do persoal e, exclusivamente, de consulta para o persoal, con posibilidade de aviso de novidade dentro do propio portal sindical. O mantemento das publicacións será responsabilidade dos administradores que cada Sindicato designe para o efecto e de acceso restrinxido a tal fin. 2. Para facilitar a comunicación, as empresas proporcionarán unha conta específica de correo corporativo a cada unha das seccións sindicais de empresa legalmente constituídas (L.O.L.S.), dos sindicatos que posúan a condición de máis representativos no ámbito sectorial, se así o solicitan. No ámbito de cada empresa determinarase, por acordo entre esta e a representación sindical, os termos e condicións dos envíos relativos aos correos que teñan por destinatarios a totalidade do persoal ou un colectivo de traballadores. 3. As comunicacións, así como os correos electrónicos, deberán ter contido estritamente laboral e relacionado directamente co exercicio das funcións de representación legal dos traballadores, sen que poida utilizarse a outros fins, e estará suxeito aos mesmos controis técnicos e, de ser o caso, de salvagarda legais fixados pola Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, do mesmo xeito que toda a información que se difunde a través destes novos medios técnicos nas empresas. O contido da información do sitio particular de cada sindicato, así como o dos correos electrónicos, aterase ao previsto no art. 4.2.e) do Estatuto dos Traballadores, tanto respecto das persoas como ás institucións. En correspondencia con esta facilidade, no ámbito da empresa, suprimiranse os taboleiros de anuncios, excepto naqueles centros de traballo onde non se teña acceso á intranet. As seccións sindicais, na medida en que utilicen estes sistemas, deberán reducir en consonancia o volume de comunicacións remitidas polos medios tradicionais (fotocopias, notas en soporte papel, teléfono, etc.). Artigo 49°.- Información dos cadros de persoal. Coa finalidade de facilitar o labor inherente á súa función, as Empresas entregarán á Representación Sindical dos traballadores, información do persoal, do seu ámbito de representación, en formato informático, coas previsións da LOPD e do artigo 65.2 do E.T. A información facilitarase con periodicidade semestral, dentro do mes seguinte ao semestre natural que corresponda e conterá, polo menos, os seguintes datos: Número de empregado ou matrícula, Nome, Apelidos, sexo, data de ingreso, Grupo profesional, Nivel de Convenio, Centro de Traballo, Clave de Oficina, Provincia, Tipo de contrato e vencemento do contrato (se é temporal). Artigo 49° bis.- Cotas Sindicais. A requirimento das Centrais ou Sindicatos que subscriben o presente Convenio, as Empresas de máis de 250 traballadores incluídas no seu ámbito de aplicación, descontarán na nómina mensual dos seus traballadores afiliados ás ditas Centrais ou Sindicatos, e previo requirimento destes, o importe da cota sindical correspondente. O traballador interesado na realización de tal operación remitirá á Dirección da Empresa un escrito no que se expresará con claridade a orde de desconto, a Central ou Sindicato a que pertence, a contía da cota, así como o número da conta corrente ou libreta de Caixa de Aforros á que debe ser transferida a devandita cantidade. As Empresas efectuarán as devanditas detraccións, agás indicación en contrario, durante períodos dun ano. A Dirección da Empresa entregará copia da transferencia á representación sindical na Empresa, se a houber. CAPÍTULO DÉCIMO RÉXIME DISCIPLINARIO Artigo 50°.- Clasificación de faltas. A Empresa poderá sancionar os traballadores que incumpran as súas obrigas laborais, de acordo coa cualificación de faltas que se establece no presente convenio, ou que resulten equiparables, clasificándose as faltas en leves, graves e moi graves. Artigo 51°.- Faltas leves. Consideraranse faltas leves as seguintes: 1° Os atrasos na entrada e os adiantos na saída do traballo, inxustificados e que non cheguen a seis nun mes. 2° Ausentarse do traballo sen causa que o xustifique nin contar con permiso do superior inmediato sempre que non exceda dunha hora, e que non afecte gravemente ao servizo. 3° O trato incorrecto ou descortés ao público ou aos compañeiros de traballo. 4° Non comunicar á Empresa coa debida dilixencia os cambios de domicilio, así como variacións na situación familiar que poidan ter incidencia na Seguridade Social, Facenda Pública, acción asistencial ou réxime obrigacional da Empresa. 5° Non informar os superiores, nas primeiras horas da xornada, das causas de inasistencia ao traballo, agás que haxa motivos xustificados que o impidan. 6° Neglixencia no cumprimento dos deberes laborais, cando non causen ou derive prexuízo aos intereses da Empresa. 7° Faltar ao traballo un día sen causa xustificada. Artigo 52°.- Faltas graves. 1° Faltar ao traballo, sen causa xustificada, dous días nun período de dous meses. 2° A neglixencia no cumprimento dos deberes laborais, cando cause ou derive prexuízo grave aos intereses da Empresa. 3° Os atrasos na entrada e os adiantos na saída do traballo, inxustificados e que excedan de cinco nun mes; ou que se reiteren nun período de tres meses superando o seu número o de oito, previa advertencia ao traballador; ou que a suma daqueles supere as horas dunha das súas xornadas laborais nun trimestre. 4° Interromper ou perturbar o servizo, sen xustificación legal, realizando ou permitindo no Centro de traballo calquera actividade allea ao interese da Empresa. 5° Non comunicar á Empresa feitos presenciados ou coñecidos que causen ou poidan causar prexuízo grave aos intereses da Empresa. 6° A ocultación maliciosa de erros propios e de atrasos producidos no traballo que causen prexuízo á Empresa. 7° A retención, sen autorización do xefe competente, de documentos, cartas, datos, informes, etc., ou a súa aplicación, destino ou usos distintos dos que sexan procedentes. 8° Rexistrar a presenza doutro traballador valéndose da súa ficha, sinatura, tarxeta de control ou alterando os controis de entrada e saída ao traballo. 9° A reincidencia ou reiteración en falta leve, dentro dun período de tres meses, cando medie sanción por escrito, agás as reguladas no punto 1 de faltas leves, que se rexerán polo establecido no punto 3 deste apartado de graves. Artigo 53°.- Faltas moi graves. 1° A transgresión da boa fe contractual así como o abuso de confianza no desempeño do traballo. 2° A fraude ou deslealdade nas xestións encomendadas ou a apropiación, furto ou roubo de bens propiedade da Empresa, de compañeiros ou de clientes. Así mesmo, a realización destes últimos feitos sobre calquera outra persoa dentro das dependencias da Empresa. 3° A simulación de enfermidade ou accidente, así como a realización de actividades incompatibles coa situación de baixa por enfermidade ou accidente. 4° O quebranto ou violación de segredos de obrigada reserva. 5° A embriaguez habitual ou toxicomanía se repercute negativamente no traballo. 6° A infracción ás normas da Empresa, cometida co propósito de ocultar, falsear ou enmascarar a verdadeira situación e natureza dos estados contables ou dos riscos contraídos. 7° O abuso de autoridade por parte dos superiores. 8° O acoso sexual nos termos establecidos na Lei e no Convenio Colectivo. 9° A indisciplina ou desobediencia no traballo. 10° A diminución continuada e voluntaria no rendemento do traballo normal ou pactado. 11° As ofensas verbais ou físicas ao empresario ou ás persoas que traballen na Empresa ou aos familiares que convivan con eles. 12° A reiteración ou reincidencia en falta grave nun período de doce meses, sempre que medie sanción por escrito. Artigo 54°.- Réxime de sancións. Corresponde á Empresa a facultade de impor sancións nos termos do estipulado no presente Convenio. De toda sanción, agás a amoestación verbal, darase traslado por escrito ao interesado, que deberá acusar recibo ou asinar o sabedor da comunicación, sen que iso supoña conformidade cos feitos. Malia o establecido neste capítulo, a empresa, atendendo ás circunstancias concorrentes, poderá aplicar ás faltas calquera das sancións previstas para tipos de inferior gravidade, sen que tal diminución da sanción implique variación na cualificación da falta. Sancións máximas As sancións máximas que poderán imporse en cada caso, atendendo á gravidade da falta cometida, serán as seguintes: a) Por faltas leves: 1° Amoestación verbal. 2° Amoestación por escrito. 3° Suspensión de emprego e soldo de ata dous días. b) Por faltas graves: 1° Suspensión de emprego e soldo de ata vinte días. 2° Traslado forzoso a poboación distinta da de residencia habitual do empregado, por un prazo máximo de tres anos, dentro da mesma provincia. Para estes efectos non se computarán as suspensións do contrato de traballo. 3° Inhabilitación temporal, por prazo de ata dous anos, para pasar a Niveis superiores. 4° Perda temporal do Nivel pasando ao inmediatamente inferior, ata se comporta cambio de Grupo, coa súa repercusión económica, por un prazo máximo dun ano. c) Por faltas moi graves: 1° Suspensión de emprego e soldo de ata seis meses. 2° Traslado forzoso a poboación distinta á de residencia habitual do empregado. 3° Perda definitiva do Nivel ou Grupo coa súa repercusión económica. 4° Inhabilitación temporal por prazo de ata catro anos, para pasar a Niveis superiores. 5° Despedimento. Artigo 55°.- Medidas cautelares. A Empresa, cando sexa necesario para un mellor coñecemento do verdadeiro alcance e natureza dos feitos, poderá decretar preventivamente a suspensión de emprego do traballador afectado por un prazo máximo de dous meses, estando este a disposición da Empresa durante o tempo de suspensión. Artigo 56°.- Prevención de acoso sexual. 1. Constitúe acoso sexual calquera comportamento verbal ou físico, de natureza sexual, que teña o propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea unha contorna intimidatorio, degradante ou ofensivo. 2. Co fin de previr situacións de acoso sexual, a empresa velará pola consecución dun ambiente adecuado no traballo, libre de comportamentos indesexados de carácter ou connotación sexual, e adoptará as medidas oportunas ao efecto, arbitrando procedementos específicos para a súa prevención. Con esta mesma finalidade, tamén se poderán establecer medidas que deberán negociarse cos representantes dos traballadores, tales como a elaboración e difusión de códigos de boas prácticas, a realización de campañas informativas ou accións de formación. 3. Con independencia das accións legais que poidan interporse respecto diso ante calquera instancias administrativas ou xudiciais, o procedemento interno e informal iniciarase coa denuncia de acoso sexual ante unha persoa da dirección da empresa. A denuncia dará lugar á inmediata apertura de expediente informativo por parte da empresa, especialmente encamiñado a pescudar os feitos e impedir a continuidade do acoso denunciado, para o que se articularán as medidas oportunas para o efecto, quedando a empresa exonerada da posible responsabilidade por vulneración de dereitos fundamentais. Poñerase en coñecemento inmediato da representación dos traballadores a situación exposta, se así o solicita a persoa afectada. Nas investigacións a efectuar non se observará máis formalidade que a de dar trámite de audiencia a todos os intervenientes, practicándose cantas dilixencias poidan considerarse conducentes ao esclarecemento dos feitos acaecidos. Durante este proceso -que deberá estar substanciado nun prazo máximo de dez días- gardarán todos os actuantes unha absoluta confidencialidade e reserva, por afectar directamente á intimidade e honorabilidade das persoas. A constatación da existencia de acoso sexual no caso denunciado dará lugar, entre outras medidas, sempre que o suxeito activo estea dentro do ámbito de dirección e organización da empresa, á imposición dunha sanción. CAPÍTULO UNDÉCIMO DISPOSICIÓNS VARIAS Artigo 57°.- Ingresos. 1.- O ingreso dos empregados farase de acordo coa lexislación vixente. A fin de facilitar a maior transparencia e información nos procesos de selección de persoal nos ingresos en que medie proba colectiva ou que se produzan con carácter sistemático e estandarizado no transcurso dun ano, as empresas facilitarán á representación sindical con carácter previo a seguinte información: perfil profesional requirido, contidos das diferentes probas de selección e obxectivos das mesmas. Así mesmo informarase á representación sindical dos seus resultados. 2.- Coa finalidade de favorecer o emprego estable e as posibilidades de contratación directa no sector, as empresas que durante o ano natural manteñan unha media ponderada do 90% de emprego fixo, tomando para a dita media ponderada os datos mensualmente, poderán acollerse durante o seguinte ano natural e dentro dos límites dispoñibles por convenio colectivo, isto é, unha duración máxima de doce meses nun período de dezaoito meses, aos criterios establecidos no apartado 1.b do Art. 15 do Estatuto dos Traballadores. Para tales efectos as empresas que fagan uso da ampliación sinalada no parágrafo anterior informarán polo menos anualmente sobre a súa aplicación, facilitando os datos oportunos, á representación dos traballadores. Esta posibilidade aplicarase para os contratos que se formalicen a partir da data de entrada en vigor do presente convenio colectivo. Artigo 58°.- Produtividade. As partes asinantes do presente Convenio comparten e asumen a preocupación por mellorar a produtividade do sector. Artigo 59°.- Uniformes. As roupas do persoal uniformado de Servizos Xerais serán aboadas polas Empresas, que determinarán todo o relacionado co seu uso e conservación. 1.- O devandito persoal terá dereito a que se lle subministren anualmente de dous pares de zapatos. 2.- A tea dos uniformes que se entregarán anualmente ao persoal uniformado, alternando o de inverno co de verán, será adecuada ao clima da praza respectiva. A elección do xénero téxtil e do calzado farase previa audiencia dos representantes do persoal. CLÁUSULAS ADICIONAIS E DISPOSICIÓNS FINAIS Cláusula adicional primeira. Protocolo de Emprego No actual contexto económico, ambas as partes comparten que é unha prioridade a defensa do emprego no sector, polo que se comprometen a traballar co fin de manter a maior estabilidade posible dos postos de traballo, promovendo a negociación de medidas alternativas á extinción de contratos, considerando que a mellor garantía para iso será tratar de mellorar a fortaleza e solidez das empresas, mantendo o seu nivel de competitividade, de xeito que sexan capaces de achegar valor de xeito recorrente e de se adaptar permanentemente ao contorno, en función das esixencias do mercado en cada momento. Neste contexto elementos como a moderación salarial e o esforzo permanente de adaptación dos persoais, contribúen positivamente a esta finalidade. Por iso, se durante a vixencia do Convenio fose necesario abordar procesos de reordenación ou reestruturación de persoais de alcance colectivo, as partes acordan promover a negociación das medidas a adoptar, conforme aos seguintes criterios: · Nos procesos de reestruturación que poidan acometerse no ámbito das Empresas, a utilización preferente de medidas de flexibilidade interna tales como, entre outras, a suspensión de contratos de traballo e excedencias, a redución de xornada, a mobilidade funcional e xeográfica e a modificación substancial das condicións de traballo. · Antes de acudir aos procedementos legais previstos nos artigos 40, 41, 47 e 51 do Estatuto dos Traballadores, as Empresas abrirán un proceso previo e limitado no tempo de negociación coas representacións dos traballadores. · Tanto nos procesos de integración como nos de reestruturación de Entidades, ambas as partes se comprometen a negociar de boa fe. · As Empresas promoverán a formación do seu persoal co obxecto de que poidan realizar outras funcións distintas das que viñesen realizando co fin de mellorar a súa empregabilidade. A Comisión Paritaria do Convenio terá entre as súas competencias coñecer con carácter xeral a evolución do emprego no conxunto das empresas incluídas no ámbito de aplicación deste Convenio Colectivo. No ámbito de cada Empresa facilitarase ás Representacións sindicais asinantes do presente Convenio información periódica sobre a evolución do emprego nesta, podendo constituírse con tal finalidade canles específicas de interlocución con devandita Representación. Cláusula adicional segunda. As partes asinantes do presente Convenio, ante a crecente implantación das técnicas de informática, a correcta utilización das cales favorece tanto a produtividade como mesmo a comodidade do traballo, manifestan a súa intención de que estas técnicas non deriven cara a efectos contrarios dos pretendidos por unha posible utilización deficiente. En tal sentido, prestarase unha especial atención aos aspectos de seguridade e hixiene que as citadas técnicas puidesen ofrecer, incluídos os oftalmolóxicos. Cláusula adicional terceira. Acórdase adaptar a actual Comisión Paritaria Sectorial de Formación Continua ás funcións establecidas no Real Decreto 395/2007 do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o Emprego, así como o resto de normativa vixente de desenvolvemento. Cláusula adicional cuarta. No ámbito de cada empresa, mediante acordo coa representación dos traballadores, poderanse regular ou establecer sistemas de previsión social, substitutivos ou complementarios, distintos do establecido nos artigos 35, 36 e 37 do presente Convenio Colectivo. Cláusula adicional quinta. Recoñéceselles ás parellas de feito debidamente acreditadas e rexistradas conforme ao establecido legalmente en cada momento, o dereito a gozar das licenzas recollidas no art. 27 do Convenio Colectivo, apartados b, c, d, e e f, que puidesen corresponderlles. Para os efectos do establecido no parágrafo anterior, a existencia de parella de feito acreditarase mediante certificación da inscrición nalgún dos rexistros específicos existentes nas Comunidades Autónomas ou Concellos do lugar de residencia ou mediante documento público no que conste a constitución da dita parella. Así mesmo, recoñeceranse estas situacións aos efectos que lles correspondan por aplicación do art. 40° sobre Anticipos e empréstitos ao persoal, apartados c, d e f. Cláusula adicional sexta. Con ocasión da promoción de eleccións a representantes unitarios dos traballadores que se insten a nivel sectorial, poderán adoptarse acordos entre a AEB e as representacións sindicais para determinar, dentro das posibilidades legais vixentes, as modalidades máis adecuadas de agrupación de centros que poidan favorecer a participación xeneralizada dos traballadores no proceso electoral. Disposición final primeira. Comisión Paritaria Con idéntico prazo de vixencia do Convenio, constituirase unha Comisión co labor específico de coñecer e pronunciarse sobre cantas cuestións de interpretación sobre o estipulado neste lle sexan formalmente sometidas. Esta Comisión estará composta por un máximo de 12 membros, dos cales cada unha das partes asinantes designará un máximo de 6; polo menos 2 dos membros designados por cada parte deberán pertencer á Comisión Negociadora de Convenio. Nos trinta días seguintes á súa constitución, a Comisión aprobará o seu propio Regulamento, no que, entre outros aspectos, se regulará coa maior precisión, todo o referente a secretaría. Con idéntico prazo de vixencia do Convenio, constituirase unha Comisión co cometido convocatorias e reunións. Solicitada a convocatoria por calquera das dúas partes da devandita Comisión, esta deberá reunirse no prazo máximo de quince días. Serán funcións desta Comisión Paritaria, as seguintes: 1. Informar a Autoridade Laboral e/ou xudicial, se procede, sobre cantas cuestións suscítense acerca da interpretación deste Convenio. 2. Exercer funcións de arbitraxe e mediación nas cuestións sometidas polas partes á súa consideración. 3. Vixiar o cumprimento do pactado no presente Convenio Colectivo. 4. Coñecer e decidir sobre as cuestións que se susciten nas seguintes materias: - Aplicación e interpretación do Convenio Colectivo de acordo co establecido no artigo 91 do Estatuto dos Traballadores. - Resolución, a falta de acordo, e de conformidade co previsto na lexislación vixente, das discrepancias que lle sexan sometidas nos supostos de inaplicación na Empresa de condicións de traballo previstas no Convenio Colectivo, conforme ao establecido no art. 82.3 do Estatuto dos Traballadores. 5. Desenvolver funcións de adaptación ou, de ser o caso, modificación do Convenio durante a súa vixencia, segundo o procedemento previsto na normativa laboral vixente. Neste caso, deberá incorporarse á Comisión Paritaria a totalidade dos suxeitos lexitimados para a negociación, aínda que non sexan asinantes do Convenio. 6. Ademais das funcións anteriormente establecidas, esta Comisión Paritaria adecuará desde a súa constitución o seu funcionamento á normativa legal vixente en cada momento, incluíndo as funcións e competencias que a dita normativa establecese. 7. Dentro da Comisión Paritaria, os acordos adoptaranse por maioría dos membros de cada unha das dúas representacións, aínda que, e polo que respecta á representación sindical, o voto será ponderado en función da representatividade de cada sindicato na mesa negociadora, do Convenio. As representacións presentes na Comisión deberán gardar o debido deber de sixilo respecto da información á que teña acceso, e os acordos quedarán reflectidos nun acta sucinta que deberán subscribir todos os asistentes á reunión da devandita acta facilitarase copia ás Entidades consultantes e á Representación Legal dos Traballadores da Empresa. 8. Se xurdisen discrepancias no seo da Comisión Paritaria que impidan a adopción de acordos en materias obxecto do seu ámbito de decisión, ambas as representacións poderán, de mutuo acordo, someter a mediación ou arbitraxe a cuestión sobre a que se teña a discrepancia. 9. Para a validez dos acordos requirirase a presenza da totalidade dos membros da Comisión. Disposición final segunda. Comisión de estudo e análise do Convenio Colectivo para a súa adaptación á realidade do sector. Durante a vixencia do Convenio constituirase unha "Comisión de Estudo e Análise do Convenio Colectivo para a súa adaptación á realidade do sector", integrada polas partes asinantes deste; o seu primeiro labor será redactar o seu regulamento e establecer os medios, tanto humanos como materiais, para desenvolver o seu traballo. As conclusións ás que chegue esta Comisión serán elevadas á Comisión Paritaria do Convenio Colectivo de Banca. ANEXO TRANSPOSICIÓN DOS TRIENIOS DE XEFATURA DEVENGADOS ANTES DE 1.1.96 Á NOVA ESCALA DE NIVEIS SITUACIÓN ANO 95 SITUACIÓN NOVA Trienios de xefatura Nivel Xefe 1a I Xefe 2a II Xefe 3a III - IV Xefe 4a VI - VII Xefe 5a VI - VII Xefe 6a VIII

Ningún comentario: